آيفكس 909 واحدي شد

Jahan e-Sanat - - News - حاشیه

گروه بورس - آخرين روز معامالتي هفته جاري براي بازار فرابورس با معامله 343 ميلي//ون ورق//ه به//ادار در بيش از 31 هزار دفعه ب//ه ارزش يكهزار و 155 ميلي//ارد ريال پايان ياف//ت. در معامالت چهارشنبه 21 تيرماه شاخص كل نيز با افزاي//ش چهار واحدي خ//ود را به ارتفاع 909 واحدي رس//اند ت//ا براي چهارمين روز متوالي سبزپوشي را تجربه كند. تاثير مثبت از جانب برخي نمادهاي شيميايي، فلزاتاساسيومحصوالتكاغذيموجبات رش//د روز گذشته آيفكس را رقم زدند به طوري كه به ترتيب نمادهاي »زاگرس«، »بمپنا«، »ذوب«، »ميدكو«، »ش//رانل«، »چكاپا« و »ش//پاس« تا سقف يك واحد تاثيرمثبتبرايننماگرفرابورسيداشتند. برايناساسنمادمعامالتيشركتتوسعه خدمات دريايي و بندري سينا، داروسازي توليد دارو، آذريت، ش//ركت مهندس//ي ساختمانوتاسيساتراهآهن،شركتنفت پاسارگاد و دامداري تليسه نمونه، شركت كودشيميايياورهلردگان،شركتاقتصادي و خودكفايي آزادگان و ش//ركت بازرگاني و توليدي مرج//ان كار به علت برگزاري مجامع عمومي و فوقالعاده خود متوقف ش//دند. در عين حال نمادهاي معامالتي شركتهايسرمايهگذاريفنيومهندسي مشانير، سيمان ممتازان كرمان و شيرين دارو نيز بازگش//ايي ش//دند. در معامالت روز گذش//ته به ترتيب دو نماد »ذوب« و »چكاپا« باالترين حجم و ارزش معامالت را در مجموع بازارهاي اول و دوم در اختيار گرفتند. در نماد شركت ذوبآهن بيش از 95 ميليونسهمبهارزش86 ميلياردريال ودرنمادگروهصنايعكاغذپارستعداد95 ميليون سهم به ارزش 212 ميليارد ريال در اختيار گرفتند. معامالت تابلوهاي بازار پايهنيزروزگذشته96 ميلياردرياليشد. به اين ترتيب در سه تابلو اين بازار تعداد 69 ميليون سهم به ارزش 117 ميليارد ريال دس//ت به دست شد. همچنين روز گذش//ته حجم و ارزش معامالت در بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس نيز به معامله 393 ه//زار ورقه ب//ه ارزش 387 ميليارد ريال منتهي شد. اس//ناد خزانه اسالمي مرحله دهم در صدر اين بازار به لحاظ ثبت بيشترين حجم و ارزش معامالت ايستاد. تابلو معامالتي اوراق تسهيالت مسكن نيز ش//اهد دادوستد اين اوراق در بازه قيمتي 757 تا 784 هزار ريال بود. به اين ترتيب 78 ه//زار ورقه به ارزش 60 ميليارد ريال در اين تابلو معامله شد كه باالترين قيمت مورد مبادله به تسه خرداد 95 اختصاص يافتوبيشترينحجممعاملهتسهبهاوراق تسهيالتمسكنخرداد69 تعلقگرفت. در نهايت صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله نيز ش//اهد خري//د و فروش چهار ميلي//ون ورقه بهادار به ارزش بيش از 70 ميليارد ريال بود كه باالترين حجم و ارزش در ميان ETF ها به صندوق سرمايهگذاري اعتمادآفرينپارسيانتعلقگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.