ارزش معامالت بورس انرژي 10 هزار ميليارد ريالي شد

Jahan e-Sanat - - News -

ارزش كل معام//الت ب//ورس انرژي ط//ي س//ال 96 تاكنون با ثب//ت ركورد بي//ش از 8/900 ميليارد ري//ال در بازار فيزيكي و معامله بيش از 681 هزار تن انواع حاملهاي ان//رژي از مرز 10 هزار ميليارد ريال عبور كرد. به گزارش سنا، در جريان معامالت روز سهشنبه در بازار فيزيكي بورس ان//رژي كاالهاي قطران ذوبآهن اصفهان، متانول پتروش//يمي شيراز، ميعانات گازي پتروشيمي رازي و برش س//هكربنه و س//نگينتر شركت آرياساس//ول در رين//گ داخلي و حالل 402 پاالي//ش نفت تبريز و حالل 404 پااليش نفت شيراز در رينگ بينالملل عرضه شدند. كل معامالت صورتگرفته معادل 3/510 تن و به ارزش بيش از 43 ميلياردو142ميليونريالاست.ازنكات مهم عرضههاي اين روز ميتوان به عرضه و معامل//ه 1200 مترمكعب حالل 402 پاالي//ش نفت تبريز در رينگ بينالملل بازار فيزيكي بورس انرژي اشاره كرد كه نهايتا با رقابت خريداران اين محصول به پايان رسيد. همچنين در جريان معامالت روز گذشته نيز عرضه يك ميليون ليتر ح//الل 402 و قريب به 500 هزار ليتر حالل 410 پااليش نفت شيراز در رينگ داخلي و دو هزار تن گازمايع پااليش نفت شازند به مقاصد بينالمللي در دستور كار عرضههاي بازار فيزيكي قرار داشتند. در جريان معامالت روز سهشنبه در تابلوي سلف موازي استاندارد براي قراردادهاي با سررس//يد يكسال و بيش//تر در بازار مش//تقه بورس انرژي ايران در نمادهاي سنندج ‪134 ،961‬ هزار و 687 قرارداد با ارزش//ي بالغ ب//ر 585 ميليارد ريال و ستاره ‪185 ،961‬ قرارداد با ارزشي بالغ بر 465 ميليون ريال معامله شد. در اين روز همچني//ن بازار برق ب//ورس انرژي شاهد معامله يك ميليون قرارداد معادل 34 ميليون و 772 هزار كيلووات ساعت ب//ه ارزش 12 ميلي//ارد و 126 ميليون ريال بود. شايان ذكر است روز سهشنبه نمادهاي بارپاي//ه و بارپيك، ميانباري، كمباري با متوس//ط قيمت ‪،400 ،374‬ 374 و 323 ري//ال بر كيلووات س//اعت مورد معامله قرار گرفتند. خاطرنش//ان ميش//ود در آغاز جلس//ه معامالتي اين روز، نماده//اي بارپيك روزان//ه، بارپايه روزانه، ميانباري روزانه و كمباري روزانه 19 مرداد69 گشايشيافتند.درمجموع ارزش معامالت روز سهشنبه بازار مشتقه بورس انرژي ايران به 597 ميليارد و 161 ميليون ريال بالغ شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.