مصوبه هيات وزيران درباره »سهام عدالت« لغو شد

Jahan e-Sanat - - News - بورس چهارم

با پيگيري كميسيون و اصرار اعضا بر غيرقانون//ي بودن مصوبه دولت در خروج شركتهاي سودده از سهام عدالت، هيات تطبيق مصوبات با قوانين، اين مصوبه را لغو كرد. محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با مهر اظهار داش//ت: چندي قبل هيات وزيران مصوبهاي داش//ت كه براس//اس آن هفت پااليشگاه س//ودده از فهرست شركتهاي مشمول سهام عدالت خارج و شركتهايزياندهجايگزينآنشوند.طبق قانون دولت نميتواند، به صورت يكطرفه چنين مصوباتي داشته باشد. وي ادامه داد: درنامهايبهآقايالريجاني،رييسمجلس اعتراض كميسيون اقتصادي و لغو مصوبه هيات وزي//ران را اع//الم كرديم. رييس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: بررسي مصوبه هيات وزيران درخصوص خروج شركتهاي سودده از سهام عدالت و جايگزيني شركتهاي زيانده در دستور كار هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين قرارگرفت.راياوليههياتتطبيقپذيرش نظر كميسيون مبني بر لغو مصوبه هيات وزي//ران در خصوص دخ//ل و تصرف در سهام عدالت بود. پورابراهيمي افزود: طبق قانون، اين مصوبه بايد به دولت اعالم شود، اگر دولت اعتراض كرد بايد مجددا مورد برسيقرارگيرد،دولتبهاينمصوبههيات تطبيق اعتراض كرد و نامهاي را مبني بر اعت//راض و دفاع از اقدام هيات وزيران به هيات تطبيق ارس//ال كرد. وي ادامه داد: مجددا هيات تطبيق نامهاي به كميسيون اقتصادي نوشت و دفاعيات دولت را ارائه داد، كميس//يون اقتصادي نيز براس//اس محورهاي نامه دولت ايرادات جدي خود را اعالم كرد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: روز گذشته هيات تطبيق مصوبات تش//كيل جلس//ه داد و مجددا نظر كميسيون اقتصادي مبني بر ابط//ال مصوبه هيات وزيران در خصوص خروج شركتهاي پربازده از سهام عدالت را تاييد ك//رد. پورابراهيمي تصريح كرد: پيشبيني ميشود به زودي لغو مصوبه هيات وزيران توس//ط رييس مجلس به رييس جمهور ابالغ شود. وي تاكيد كرد: پ//س از لغو مصوبه هي//ات وزيران كليه مصوباتي كه در راستاي دخل و تصرف در داراييهاي سهام عدالت به تصويب دولت رس//يده، غيرقانوني است و ابطال خواهد ش//د. گفتني است، در جريان جلسه 27 بهمن هي//ات وزيران تصويب ش//د 20 درصدسهامهفتپااليشگاهاصفهان،تبريز، الوان، تهران، شيراز، كرمانشاه و بندرعباس از فهرس//ت ش//ركتهاي واگذار شده به سهام عدالت خارج شود تا بهعنوان سهم 20 درصدي دولت از ارزش فعاليتهاي پااليش نفتي توسط شركت ملي پااليش و پخ//ش فرآوردههاي نفتي اي//ران ارائه شود.همچنين63 درصدسهامپااليشگاه امام خميني و 9 درصد سهام پااليشگاه آبادان، جايگزين سهام هفت شركت فوق ش//ود. در ادامه محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميس//يون اقتصادي در نامهاي ب//ه علي الريجاني، رييس مجلس تاكيد كرد: »پيرو مذاكره حضوري با جنابعالي درخصوص اقدام دولت جهت خروج 20 درصدي سهام هفت شركت پااليشگاهي و جايگزيني شركتهاي كمبازده و زيانده درسبدسهامعدالتكشوربهنظرميرسد اين اقدام مغاير با قوانين و مقررات حوزه سهام عدالت بوده و سلب مالكيت مردم در مجموعه سهام عدالت با مصوبه هيات وزي//ران امكانپذير نيس//ت. همچنين گزارش 24 اسفند 95 مركز پژوهشهاي مجلس درخصوص اين موضوع نيز بيانگر مغايرتهاي قانوني و پيامدهاي منفي اين مصوبه است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.