چﺸم ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻭلﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩهم

Jahan e-Sanat - - News -

مجتبي عب/دي - معضل چندين و چند س//اله مالي//ات ب//ر ارزشافزوده آهنفروشان همچنان به قوت خود باقي است؛معضليكهازسال29 بردوشآنها سنگيني ميكند. اين در حالي است كه با گذشت جلسات متعدد و بعد از اينكه اتحاديهآهنفروشانباسازمانامورمالياتي بر سر حل اين مشكل به توافق رسيدند، چشم بازار به امضاي وزير اقتصاد است تا بتواند اين مشكل ديرينه را حل كند.

موضوع ماليات بر ارزشافزوده تا جايي عرصه را بر آهنفروشان تنگ كرده است كه برخي از واحدهاي فعال را به تعطيلي كشانده، بهطوري كه بنابر اعالم مسووالن اتحاديه و صنف آهن و فوالد، در طول سه سالاخيرحدود0041 واحدآهنفروشي تعطيل شده است. برخي ديگر نيز از اين صنف خارج ش//دند و ب//ا تغيير كاربري واحدهاي خود، به فروش محصوالتي غير از آهن و ميلگرد پرداختند.

در طول س//ه سال گذشته مكاتبات بسياري از سوي رياست اتحاديه كشوري آهنوفوالد،كسبهآهنفروش،دفترهيات مديرههايمربوطهو...باسازمانامورمالياتي انجامشدهتامشكلمالياتبرارزشافزوده صنففوالدبرطرفشوداماباوجودتمامي تالشهاتاكنونتفاهمنامهايمياناتحاديه و س//ازمان مالياتي بس//ته نشده است و اعضاي اين صنف گاه با برگههاي مالياتي مواجه ميشوند كه بسيار بيشتر از رقم واقعي است، از اينرو برخي آهنفروشان چاره را در اين ديدهاند كه مغازههاي خود راتعطيلكنندومعامالتيغيررسميرادر فضايي دور از مغازهها انجام دهند.

از طرفي ركود مستمر بازار آهن نيز به تشديدمشكالتاينصنفدامنميزند.به گفتهبرخيفروشندگاناينبازارازمشتري خالي شده اس//ت و مغازهداران درآمدي ندارند كه بتوانند ماليات خود را پرداخت كنند. در عين حال كسبه ميگويند اگر نحوه اجراي اين قانون درس//ت و مطابق با قوانين تدوينشده به اين منظور باشد، آنها نهايت همكاري را با سازمان داشته و در پرداخت ماليات حقه خود كوتاهي نخواهندكرد.

اعتراضآهنفروشانباتعطيلي مغازههاي خود

چنديپيشبرخيازواحدهايصنفي آهنف//روش در پي اعتراض به ماليات بر ارزشاف//زوده مغازههاي خود را تعطيل كردند. اين واحدهاي صنفي بر اين باورند كه محاسبه ماليات بر ارزشافزوده براي آهنفروشان بايد نسبت به خريد و فروش باش//د اما چون اداره مالياتي فاكتورهاي خريد آهنفروش//ان را قبول ندارد، فقط براساس فروش، ماليات بر ارزشافزوده را تعيينميكند.

دليل اعتراض اين واحدهاي صنفي همين موضوع است چراكه سود آهن در هركيلوگرم5 تا01 توماناستاماماليات برارزشافزودهدرهركيلوگرم06 تومان گرفتهميشود.

ت/اش اتحادي/ه ب/راي ح/ل مشكل

ريي//س اتحاديه فروش//ندگان آهن درخص//وص ح//ل مش//كالت مالياتي آهنفروش//ان با اش//اره ب//ه رايزنيهاي انجامشده با اداره ماليات، اظهار داشت: در گذشتهتمامقولهاييكهسازمانمالياتي براي حل مش//كالت آهنفروشان به ما ميداد، فقط ش//فاهي بود و آنان حاضر نبودندتوافقاترامكتوبكنند.

محمد آزاد گف//ت: موديان مالياتي با ع//دم دريافت حكم ابالغي س//ازمان مالياتي همچنان روال گذش//ته خود را ادامه ميدادند و سازمان مالياتي به هيچ عنوان حاضر به اعالم يك دستور كتبي به موديان مالياتي نبود و فقط به صورت شفاهي از توافق با آهنفروشان در بررسي دفاترآنهابرايتعيينمالياتبرارزشافزوده سخنميگفت.

وياضافهكرد:پيشازاينسازمانامور مالياتيمالياتبرارزشافزودهآهنفروشان رابامعيارهايغيرمنطقيتعيينكردهبود كه اين امر باعث اعتراض فروش//ندگان آهن و فوالد شده بود كه خوشبختانه در جلسه اخير اين موضوع با توافقات الزم با نمايندگانسازمانامورمالياتيحلشد. در انتظار امضاي وزير رييس اتحاديه فروش//ندگان آهن با بيان اينكه براساس توافق با سازمان امور مالياتي آن دس//ته از ش//ركتها و دفاتر رس//مي كه فاكتور دارند، ماليات خود را براس//اس دفاتر خود پرداخت ميكنند، گفت: اين توافقات هنوز به امضاي وزير اقتصادنرسيدهاست.

آزاد با بيان اينكه براي حل اين موضوع جلسات متعددي را با معاونت ماليات بر ارزشافزوده سازمان امور مالياتي برگزار كرديم، افزود: قرار بر اين شده تا آن دسته از ش//ركتها و دفاتر رسمي كه فاكتور دارند، ماليات خود را براساس دفاتر خود پرداختكنند.

وي اضافه كرد: آن دس//ته از افرادي ك//ه فاقد فاكتور هس//تند نيز مطابق 6 درصد معامالت ضربدر نرخ سال مالياتي امكان پرداخت ماليات را خواهند داشت. همچنين ب//راي اين افراد اعتبار مالياتي 94 درصدي هنگام خريد در نظر گرفته شده است.

رييساتحاديهفروشندگانآهنبابيان اينك//ه اين توافقات هنوز به امضاي وزير اقتصاد نرسيده، اظهار داشت: به محض امضاياينتوافقآنرااجراييخواهيمكرد تابهدنبالآنمشكالتصنفآهنفروش حلومغازههايتعطيلشدهفعاليتدوباره خود را آغاز كنند. مالياتدوگانه محمدآزاددرخصوصتعامالتصنف آهنفروش با سازمان امور مالياتي براي حل مشكالت اين واحدها، اظهار داشت: موضوع اخذ ماليات بر ارزشافزوده يكي از انتقادات جدي صنف آهنفروش است چراكه اين موضوع باعث شده بسياري از مغازهها مجبور به تعطيلي يا تغيير شغل خود شوند.

وي ادامه داد: اين موضوع عامل اصلي تاثيرگذار بر قيمت آهن و ركود فعلي بازار آهن نيز هس//ت بهط//وري كه در بحث اجراي ماليات بر ارزشافزوده دوبار ماليات از محصوالت آهن دريافت ميش//ود كه اي//ن مالياتها هم در لحظه خروج آهن از بورس كاال و هم از فروش//ندگان خرد در لحظه فروش است كه زيان مالي براي آهنفروشان دربر داشته است.

رييس اتحاديه آهنفروش//ان با نظر ب//ه نابرابري مالياتي در توليدكنندههاي همرديف اف//زود: فروش//ندگان مصالح ساختماني و لوازم بهداشتي ساختماني اگرچه از شرايط برابر با فروشندگان آهن برخوردارند ولي ماليات بر ارزشافزوده به اين نهادها تعلق نميگيرد و تنها يكبار اق//دام به پرداخت مالي//ات ميكنند در صورتيكهازمحصوالتآهندوبارماليات گرفتهميشودكه9 درصدلحظهخروج از ب//ورس و يك درصد از فروش آهن در لحظه فروش در واحدهاي فروش دريافت ميشود كه اين روش مالياتي بايد اصالح ش//ود بهگونهاي كه يكب//ار و از خريدار كسب ش//ود. وي همچنين گفت: بايد بحثمالياتهاشفافسازيشودوماليات مضاعف از فروشندگان آهن حذف شود.

وي درخصوص تغييرات قيمتي آهن نيز گفت: قيمت ش//مش هر كيلو آهن 100 تومان افزايش يافته اس//ت كه اين موضوع باعث شده قيمت نهايي آهن نيز رشد001 تا021 تومانيراتجربهكند.در حالحاضرهركيلوميلگرددربازار0281 تومانوهركيلوتيرآهن0091 تومانبه فروش ميرسد. تعطيليبازارآهن محمد آزاد درخصوص كاهش توليد مسكن و تعطيلي مغازههاي آهنفروشي اظهارداشت:درسال49 حدود06 درصد از توليد مسكن كاهش يافت كه بهطور مستقيم بر بسياري از صنايع وابسته به ساختوساز از جمله صنف آهن و فوالد تاثيرداشتهاست.ركودمستمربازارمسكن و كاهش صدور پروانههاي ساختوس//از باعث شده بازار آهن با تعطيلي مغازهها روبهرو شود كه در اثر آن بازار آهن شادآباد ازس//هه//زارو005 مغازهح//دود003 تا تعطيل كردهاند. در بازار آهن حاش//يه آزادگانهمازدوهزارو007 مغازهتقريبا 200 مغازه و اكثر پاساژهاي آهنفروشي خيابان پامنار هم تعطيل شده است. در ديگر ش//هرهاي بزرگ كشور همچون مشهد، تبريز، اصفهان و شيراز نيز ركود بازار مسكن و كاهش خريد آهن مصرفي باعثتعطيلي02 درصديواحدهايفعال فروش آهنآالت شد. تغييركاربريآهنفروشان رييس اتحاديه آهنفروشان با اشاره به تغيير كارب//ري در بعضي مغازههاي تعطيلشده تصريح كرد: در اثر ركود بازار آه//ن و افت تقاضاي مصرفكنندگان و خريداران، مغازهداران ترجيح ميدهند به فروش محصوالتي غير از آهن و ميلگرد بپردازند و به اين ترتيب واحدهاي تجاري بازارآهنتغييركاربريدادهاندومغازههاي خود را تبديل به ف//روش لوازم مصرفي ديگر كردهاند. اجرايسليقهايقانونماليات به گفته برخي فعاالن در اين صنف در حال حاضر اجراي سليقهاي قانون ماليات بر ارزشافزوده بزرگترين معضل صنف آهنفروشان است.

يكي از فروشندگان در اين خصوص ميگوي//د: با اج//راي قان//ون ماليات بر ارزشافزوده از سال 89 تاكنون و با ابالغ نخستين برگههاي ماليات بر ارزشافزوده ازابتدايسال39 بهدليلمبالغنجومي، حدود052 نفرازاعضاجوازكسبخودرا در اتحاديه آهنفروشان باطل كردهاند.

ويگفت:بهدليلخألقانونيكهبهزيان آهنفروشان است، تعدادي از همكاران ما ب//راي فرار از پرداخت ماليات متعلقه، به اتحاديههاي همگن كه هنوز فراخوان اين طرحبهآنهاابالغنشده،پيوستهاندبهطوري كه 150 نفر از آهنفروشان جواز كسب خودراباطلكردهوبهاتحاديهجوشكارانو اتحاديههايهمگنملحقشدهاند.

اين فعال صنف آهنفروشان با تاكيد بر اينكه اجراي س//ليقهاي قانون ماليات بر ارزشافزوده، بزرگترين معضل صنف آهنفروشاناستگفت:افزايشبيضابطه ماليات بر عملكرد و به دنبال آن ماليات بر ارزشافزوده در اين ركود حاكم مشكالت بسياري را براي اصنافي كه مشمول اين قانون ش//دهاند ايجاد كرده كه اميدواريم مورد توجه قرار بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.