آغاز فرآيند اصالح قانون كار پس از ابالغ

Jahan e-Sanat - - News - قﺎﻧﻮﻥ

معاون وزير كار گفت: پس از اعالم وصول اس//ترداد اليحه اص//الح قانون كار در جلسه يكشنبه مجلس شوراي اس//المي، منتظر ابالغ بازگشت اليحه هس//تيم تا درخصوص فرآيند اصالح قانون كار تصميمگيري شود.

احمد مش//يريان با اش//اره به اعالم وصول اس//ترداد اليحه »اصالح قانون كار« در روز يكش//نبه هفته جاري در صحن علني مجلس ش//وراي اسالمي درباره فرآيند آغاز اصالح قانون كار گفت: بازگشت اليحه اصالح قانون كار هنوز از سوي دولت به وزارتخانه ابالغ نشده اما به محض ابالغ رسمي، قطعا تمهيدات و سياستگذاري الزم درخصوص فرآيند آن انجام ميشود.

وي ب//ا بيان اينكه قانون كار يكي از مهمترين قوانين كشور است كه بخش زيادي از جامعه را در بر ميگيرد، ادامه داد: نبايد براي اصالح قانون كار شتابزده عمل كرد چراكه حس//اس است و بايد تامل خاص//ي درخصوص زمان اصالح آن داش//ته باش//يم. در دولت گذشته تش//كلهاي كارگري و كارفرمايي به نحوه ارس//ال و عدم اعمال نظرات آنها انتقادات بس//ياري داش//تند اما اكنون فارغ از اين مسايل بايد با سياستگذاري صحيح درخصوص تدوين يك اليحه كارآمد اقدام شود.

معاونوزيرتعاون،كارورفاهاجتماعي با اطمينان دادن به تشكلهاي كارگري و كارفرمايي براي بررسي دقيق قانون كار گفت: پس از ابالغ رسمي بازگشت اليحه اصالح قانون كار به وزارتخانه و اتخاذ سياس//تهاي كالن درخصوص نحوه اصالح قانون از س//وي ش//خص وزير، برنامهريزيه//اي الزم در جهت جمعآوري استداللهاي منطقي انجام ميش//ود. وي با تاكيد بر رعايت اصل سهجانبهگرايي در فرآيند تدوين اصالح قانونكارگفت:قطعادراينفرآينديكي از مهمترين موضوعات شناسايي محل اختالف نظرهاي شركاي اجتماعي بر سر مواد مهم اين قانون كار است، ضمن اينكه بايد روي چند ماده كليدي تامل ويژهاي داشته باشيم. مشيريان، »امنيت شغلي« را يكي از موضوعات مهم و داراي اهميت در قانون كار عنوان كرد و گفت: اين موضوع در ماده 7 قانون كار لحاظ شده است. اين ماده يكي از همان مواد كليدي و داراي اهميت است كه بررسي پيرامون آن بايد با دقت خاصي صورت گيرد. در اين خصوص بايد سبقه امنيت شغلي در ايران و دنيا نيز بهطور دقيق بررسي شود. اين مقام مسوول با بيان اينكه تجميع نظرات شركاي اجتماعي و اتخاذ تصميمات مشترك به ويژه در فرآيند اصالح قانون كار آسان نيست، افزود: طبيعتا از مواد كليدي اين قانون به س//ادگي نميتوان گذشت و ممكن است اختالف نظرهايي بر سر اين مواد بين شركاي اجتماعي وجود داشته باشد اما اين اختالف نظرها در نهايت منتج ب//ه يك تصميم مورد توافق طرفين بر حسب منافع و مصلحت كشور خواهد شد. همچنين اين اطمينان به شركاي اجتماعي داده ميشود كه با شفافيت و رعايت اصل سهجانبهگرايي، قانون كار اصالح ميشود.

مع//اون وزي//ر كار در امور »تنظيم روابط كار« همچنين درخصوص برخي اخبار مبني ب//ر تهيه آييننامه تبصره يك ماده 7 قانون كار در راستاي تعيين حداكث//ر مدت قرارداد ب//راي كارهاي غيرمس//تمر بدون حضور تشكلهاي كارگ//ري و كارفرمايي گفت: قطعا در همه ام//ور مربوط به روابط كار خود را ملزمبهرعايتسهجانبهگراييميدانيمو اخباريكهدرزمينهتدويناينآييننامه بدونرعايتسهجانبهگراييبعضامنتشر ميش//ود، صحت ن//دارد و بناي اصلي اصالح امور مربوط به تنظيم روابط كار »شفافيت« است.

به گزارش مهر، بر اساس تبصره يك ماده 7 قانون كار، حداكثر مدت موقت ب//راي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد، بايد توسط وزارت كار تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد؛ در همين زمينه پيش از اين معاون وزير كار از تهيه اين آييننامه با هدف ساماندهي قراردادهاي موقت در آيندهاي نزديك خبر داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.