كاهش نرخ سود بانكي به صورت دستوري امكانپذير نيست

Jahan e-Sanat - - News -

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: كاهش نرخ س//ود بانكي بهصورت دستوري امكانپذير نيست و اين موضوع بايد بهگونهاي باشد كه منابع هم متناسب با رشد اقتصادي كشور افزايش پيدا كند.

محمدرضا نعمتزاده در پايان جلسه هيات دولت درباره كاهش نرخ سود بانكي و ارتباط آن با رونق توليد با بيان اين مطلب، افزود: در شوراي پول و اعتبار به كرات عرض كردي//م با توجه به كاهش تورم، س//ود بانكي حتما بايد كاهش پيدا كند.

وي اضافه كرد: با توجه به عدم موازنه عرضه و تقاضا در منابع مالي و ظرفيت پايين نظام بانكي كشور و تقاضايي كه در بازار سرمايه است، هنوز نرخ سودها باالست. وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگي كاهش اين نرخ نيز گفت: اي//ن موضوع به اظهار نظر صاحبنظران اقتصادي، پولي و بانكي و انسجام در عملكرد بانكي كشور بر ميگردد.

نعمتزاده ادامه داد: در عين حال بانكهايي وجود دارند كه از تصميمات شوراي پول و اعتبار تخطي ميكنند و اين موضوع بايد شديدا كنترل شود.

وي در پاس//خ به س//والي درباره مصوبه هيات وزيران درخص//وص ممنوعي//ت ورود 14 قل//م كاال گفت: ما در س//الهاي 93 و 94 دو ليس//ت را تقديم هي//ات وزيران كرديم كه دس//تگاههاي دولتي، پيمانكاران و طرفهاي آنها به دليل توليد اين كاالها در داخل كشور از ورود آنها جلوگيريكنند.

ب//ه گ//زارش ايرن//ا، وي افزود: پ//س از تصويب اين ليستها، با توجه به پيشرفت توليدات داخلي و تامين نياز كشور از طريق توليدات داخلي، ليست ديگري نيز در اواخر سال گذشته به هيات دولت ارائه شد كه پس از بررسي و جلب نظر دستگاههاي مصرفكننده اين ليست در هفته گذشته به تصويب رسيد كه به ليستهاي قبلي اضافه خواهد شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه كاال به مقدار كافي در داخل كش//ور توليد ميشود، ادامه داد: به همين دليل دس//تگاههاي دولتي با توجه به ارائه ليست جديد، ملزم شدند در جهت حمايت از محصوالت داخلي اين محصوالت را حتما از داخل تهيه كنند.

نعمتزاده اضافه كرد: رونوشت اين مصوبه براي حسن انجام نيز به ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور ارسال شده است.

وي در پاسخ به سوالي درخصوص اينكه ممكن است در كابينه بعدي حضور داشته باشيد، پاسخ داد: حضور من در كابينه بعدي با خداست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.