عرضهخودرویباكيفيتمعطوفبهارائهخدماتپسازفروشمطلوباست

Jahan e-Sanat - - News - ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ

عضو كميس//يون صنايع و معادن مجلس ش//وراي اسالمي گفت: نقش شوراي رقابت در قيمتگذاري خودرو بايد كمرنگ و وظيفه قيمتگذاري در صنعت خودروسازي كه بيشترين تاثير را در رشد اقتصادي كشور دارد به بازار محول شود.

ملكي افزود: البت//ه در حال حاضر تاحدودي قيمتگذاري خودرو برعهده بازار است و بر اساس كيفيت خودروها، سطح قيمتي آنها تعيين ميگردد.

ويبيانكرد:توليدوعرضهخودروي با كيفيت معطوف به ارائه خدمات پس از فروش مطلوب و مناس//ب اس//ت و ارتقاي آن مستلزم استفاده از قطعات استاندارد است.

وي با تاكيد بر اينكه قيمتگذاري خودرو بايد بر اس//اس س//طح كيفي آن تعيين گ//ردد، خاطرنش//ان كرد: در قان//ون عرض//ه و تقاضاي صنعت خودروس//ازي توجه ويژهاي به مساله كيفي//ت و خدم//ات پ//س از فروش خودرو ميش//ود و در صورتيكه بازار تعيينكننده قيمت نهايي خودرو باشد به نفع مصرفكنندگان خواهد بود.

وي با اشاره به اهميت ارتقاي سطح كيفي خودروهاي داخلي اظهار داشت: بهبود مستمر در وضعيت توليد صنعت خودروسازي از طريق خروج خودروهاي بيكيفيت از چرخه توليد و جايگزيني خودروهاي جديد با نوآوريهاي نوين در طراحي خودروهاي داخلي صورت ميگي//رد. وي با بي//ان اينكه صنعت خودروسازي ايران هنوز از توان توليد موت//ور و گيربكس خ//ودرو برخوردار نيس//ت، اذعان داش//ت: توجه ويژه بر روي پلتفرم تولي//د و بهبود وضعيت كيفي خودروها و افزايش آپش//نهاي خودرو از جمله مواردي هستند كه در پيشرفت صنعت خودروسازي داخلي نقش موثري دارند.

وي با اشاره به لزوم سرمايهگذاري در صنعت خودروسازي به خبرخودرو ابراز داشت: حمايت و تشويق سرمايهگذاران خارجي از جمله موارد مورد تاكيد در سياستهاي قانون برنامه ششم است همچنين دس//تيابي به رش//د هشت درص//دي در صناي//ع م//ادر از جمله مس//ايل مطرح در اين برنامه است كه تحقق آن از طريق بهبود كيفي صنعت خودروسازي صورت خواهد گرفت.

عضو كميس//يون صنايع مجلس شوراي اسالمي در پايان تاكيد كرد: افزايش س//طح كيفي و ارائه خدمات پ//س از ف//روش مطل//وب از جمله مسايل مهم و مورد توجه در صنعت خودروسازي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.