آغاز طرح كارورزي دولت براي اشتغال فراگير

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- »طرح كارورزي« ديروز آغاز شد، طرحهاي »مهارتآموزي در محيط كار واقعي« و »تكاپو« نيز در راستاي شناسايي رستهها براي رسيدن بهاشتغالپايدارومولد،ازهفتههاقبلعملياتيشدهاستوهفتهآيندهطرح »مشوقهاي كارفرمايي« ابالغ ميشود.

بيش از 70 هزار بيكار ديروز در طرح كارورزي ش//ركت كردند و طرح »مشوقهاي كارفرمايي« از هفته آينده ابالغ و عملياتي خواهد شد.

»طرح كارورزي«، »مهارتآموزي در محيط كار واقعي«، »طرح تكاپو« و »طرحمشوقهايكارفرمايي«چهارطرحاشتغالزاييوزارتكاردرقالببرنامه جامع اشتغال فراگير است كه طرح مشوقهاي كارفرمايي با هدف حمايت از كارفرمايان براي جذب نيروي كار جديد طراحي شده است. اين چهار طرح هفته آينده ابالغ خواهند شد و طرح كارورزي اشتغال فارغالتحصيالن ديروز آغاز شده است.

عالءالدين ازوجي، مدير كل سياس//تگذاري بازار كار و توسعه اشتغال وزارت كار درباره ميزان استقبال واحدهاي پذيرنده و كارفرمايان براي جذب واجدان شرايط طرح كارورزي گفت: واحدهاي اقتصادي متقاضي نيروي كار فارغالتحصيل كه تحت عنوان واحدهاي پذيرنده عنوان ميشوند از طرف ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين دستگاههاي اجرايي استاني شناسايي ميشوند. در زمينه جذب فارغالتحصيالن دانشگاهي مذاكرات بسيار خوبي با نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني مانند اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و اتاق تعاون صورت گرفته تا از ظرفيت بخش خصوصي در طرح كارورزي استفاده شود.

وي ادامه داد: تاكنون بيش از 70 هزار واجد شرايط در اين طرح داراي مدارك دانش//گاهي هستند و مشمول طرح ميشوند. اين تعداد از افراد از امروز مش//غول طرح كارروزي ميشوند يعني ارتباط بين واحد پذيرنده و كارورزعملياتيميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.