استقرار003 واحدتوليديدرشهركصنعتي پوشاك

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- مديرعامل س//ازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران تشكيل تعاوني تامين نياز توليدكنندگان پوشاك و احداث شهرك صنعتي پوشاك را مقدمهاي براي ترويج فرهنگ پوشاك اسالمي معرفي كرد.

علييزدانيدرپايانمراسمامضايتوافقنامهپنججانبههمكاريمشترك براي تشكيل تعاوني تامين نياز توليدكنندگان و ساخت شهرك صنعتي پوشاك كش//ور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درخصوص مكان نمايي و وسعت اين شهرك گفت: شهرك صنعتي پوشاك كشور در مقابل فرودگاه بينالمللي امامخميني)ره( و با دسترسي مناسب به مترو، بزرگراه و خطوط هوايي در فضايي به وسعت 190 هكتار ساخته ميشود كه امكان توسعهآنتا003 هكتاروجودداردكهدريكيازسفرهايرييسجمهوربه استانتهرانبهتصويبرسيد.

وي همچنين با اشاره به زمان در نظر گرفته شده براي اجراي پروژه بيان كرد: طراحي فاز نخست اين شهرك انجام شده و طراحي فاز دوم آن نيز مراحلنهاييكارراميگذراندوبيشاز003 بنگاهتوليديپوشاكبههمراه خدمات جنبي شامل هتل، آموزشگاهها و آموزشكدههاي مهارتي و طراحي با همراهي برندهاي معتبر طراح از ايتاليا و ساير كشورهاي صاحبنام در آن مستقر ميشوند. يزداني تصريح كرد: زيرساختهاي اين شهرك از سوي دولت تامين و ساخت فضاهاي تجاري و توليدي توسط بخش خصوصي انجام خواهد شد. وي اظهار داشت: وسعت هر واحد توليدي و خدماتي در اين شهرك سه تا پنج هزار مترمربع پيشبيني شده كه در مجموع فضايي با زيربناييكميليونمترمربعبااعتبار03 هزارميلياردرياليتازمانبهرهبرداري ساختهخواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.