رونمايي تويوتا كمري جديد در ژاپن

Jahan e-Sanat - - News -

خبرخودرو- تويوتا به تازگي كمري كامال بازطراحي شده را در ژاپن عرضه كرده است.

اين خودروي جديد از پلتفرم TNGA بهره ميبرد كه به تويوتا كمك كرده ارتفاع آن را كمتر كرده و طراحي با مركز ثقل كوتاهتر ايجاد كند.

هاياليتهايبدنهاينخودروشاملجلوپنجرهزيرينسهبعديوچراغهاي جلوي LED و دو پرتوي با المپهاي LED سه مرحلهاي براي ايجاد ديد بهتر است. تويوتا اعالم كرده كه بهرهگيري از پلتفرم جديد، فضاي كابين بيشتري را در اين خودرو ايجاد كرده است. همچنين ويژگيهايي همچون ناوبري، نمايشگر باالي سر و نمايشگر چند رسانهاي به نحوي در اين خودرو تعبيهشدهاندكهكمترينحواسپرتيراايجادكردهوبهرانندهكمكميكند بررانندگيمتمركزباشد.

نيرويكمريجديدازتركيبيكموتور5/2 ليتريبنزينيباقدرت871 اسب بخار و گشتاور 221 نيوتون متر و يك موتور برقي 120 اسببخاري به همراه يك باطري ليتيوم يوني تامين ميشود. اين خودرو همچنين به مجموعهاي از ويژگيهاي ايمني همچون ‪Safety Sense P‬ تويوتا و ترمز خودكاربرخوردعقبمجهزميشود.

مقاومت بدنه اين خودرو نيز به خاطر استفاده از سرهمبندي ليزري بسيار بهبود يافته است. در واقع بهرهگيري از استيل بسيار مقاوم در بدنه كمري در عين كاهش وزن به بهبود ايمني تصادف آن نيز كمك كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.