افتتاح نمایشی باغ کتاب تهران

Jahan e-Sanat - - News -

چندی پیش باغ کتاب تهران که مدتها در مرحله احداث مانده بود، افتتاح شد و واکنشهای بس//یاری از جمله نگرانیه//ای رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان را به دنبال داشت. آموزگار از وضعیت کتابفروشان ابراز نگرانی کرد و گفت: »ب//اغ کتاب به عنوان یک حق عمومی نباید به گونهای مدیریت ش//ود که تنه//ا منافع عدهای خاص را مدنظر داشته باشد.« حاال در تازهترین واکنش، مدیر اجرایی سابق پروژه باغ کتاب تهران میگوی//د در طرح اولیه قرار نبود این مکان به رقیبی برای کتابفروشان تبدیل شود و نزدیک به 70-80 درصد نیتها و برنامههایی که برای باغ کتاب درنظر گرفته شده که مکتوب هم بود، هنوز شروع هم نشده است و عمال تنها بخشی از باغ کتاب افتتاح شده است. فکر میکنم چون دوره کاری مدیریت ش//هری و شهردار فعلی رو به اتمام بوده، دوستان خواستهاند به سرعت این پروژه را افتتاح کنند این یعنی شهردار تهران باز هم تنها برای افتتاح یک پروژه آن هم در اواخر عمر کاریاش دست به افتتاح یک پروژه نیمهتمام زده تا در کارنامهاش ثبت شود.

علیاکبر اشعری )مدیر اجرایی سابق پروژه باغ کتاب تهران( درباره نتیجه پیگیری طرحی که محمود آموزگار )رییس اتحادیه ناش//ران و کتابفروشان تهران( مبنی بر مشارکت و حضور شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران در پروژه باغ کتاب ارائه داده بود و پاسخی به دنبال نداشته است، گفت: »آقای قالیباف از من خواسته بودند هم پیش//نهادی برای هویت مفهومی باغ کت//اب و هم نحوه کارکرد این مکان ارائه بدهم که در مدتی که آنجا بودم هم طراحیها صورت گرفت و هم در اینباره فکر شد. برای کارکرد باغ کتاب و هویت مفهومی آن فکر کردیم اگر راهی پیدا کنیم تا همه ناشران نسبت به باغ کتاب یک حس تعلق و وابستگی داشته باشند، عمکلرد باغ کتاب بهتر و بازدهی آن بیشتر خواهد بود تا اینکه تنها جایی مثل نشر شهر بخواهد باغ کتاب را اداره کند.« اشعری ادامه داد: »باغ کتاب همانطور که میدانید دو بخش دارد، بخش کودکونوجوان و بخش بزرگسال. در بخش کودک و نوجوان من به جمعی از ناش//ران ک//ودک و نوجوان که در انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان جمع بودند پیشنهاد کردم که یک موسسه یا شرکتی راهان//دازی کنند و همه ناش//ران فعال در حوزه کودک و نوجوان سهامدار آن باشند تا از آن در اداره باغ کتاب استفاده شود. همین پیشنهاد را به آقای آموزگار و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هم ارائه دادم تا در اداره بخش بزرگسال با مذاکره با شهرداری و با رسیدن به یک تفاهمنامه شرکت داشته باشند. میدانید که اتحادیه ناشران و کتابفروش//ان تهران و شرکت تعاونی آن تنها ناش//ران تهرانی را پوشش میدهد، در حالیکه باغ کتاب یک پروژه ملی است و یک پروژه ملی را هم نمیتوان تنها در اختیار یک گروه خاص گذاشت.«

او تاکید کرد: »بخش کودک و آقای قدیانی و دوستان خیلی فعال برخورد کردند و االن هم شنیدم که بخش کودک باغ کتاب را این دوستان در اختیار گرفتهاند. منتها بخش بزرگسال چنین اقداماتی را صورت نداد. درس//ت است که آقای آموزگار ش//رکت تعاونی را پیشنهاد داده بودند ولی باز این ش//رکت هم بخشی از ناشران را زیر پوشش داشت و نه همه را. قرار بر این بوده که تمام ناشرانی که درحوزه کودک و نوجوان فعال هستند در شرکت ماهپیشونی سهامدار باشند، حاال دیگر نمیدانم این مساله چقدر محقق شده است. اگر این اتفاق بیفتد دیگر عمال همه ناشران کودک و نوجوان در پروژه باغ کتاب هم س//هام دارند و اگر هنوز چنین امری محقق نشده است، شرکت ماهپیشونی باید مساله را حل کند.«

متاسفانهباغکتاببراساسطرحکامل افتتاح نشده است

مدیر اجرایی س//ابق پروژه باغ کتاب تهران همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با شیوه کارکرد فعلی که باغ کتاب افتتاح شده است، نباید منتظر تاثیر منفی آن بر فروش کتابفروشیهای ش//هر بود، بیان کرد: »بله این نگرانی میتواند درست باشد. متاسفانه باغ کتاب در حال حاضر براس//اس طرح کاملی که در نظر گرفته ش//ده بود افتتاح نشده است و امیدوارم مدیران فعلی مس//یر بازدهی و کارکرد این پروژه را به سمت هم//ان طرح ببرند. در ط//رح اصلی و کامل باغ کتاب قرار بود نرمافزاری تهیه شود که در وهله اول تمام کتابفروشان تهران و بعد هم کل کشور و باغ کتاب در یک سامانه جمع شوند و خریدار وقتی به این نرمافزار وارد میشود و کتاب مورد نظر را جستوجو کند، به او اعالم شود که کدام کتابفروشی نزدیکتر به او این اثر را عرضه میکند یعنی لزومی ندارد ک//ه حتما فرد به باغ کتاب مراجعه کند و میتواند کتاب مورد نظر خود را از کتابفروشی سطح شهر تهیه کند. حتی به همین دالیل اساسا برای باغ کتاب انبار کتاب پیشبینی نشده چون خود ناشران به آن سامانه دسترسی دارند و میدانند که کدام عناوین کتابهایشان در باغ کتاب تمامشده و خودشان به ارسال آن عنوان اقدام میکنند.«

اگر کتاب در محله زندگی شهروندان باش/د، لزومی برای مراجعه ب/ه باغ کتاب نیست

مشاور فرهنگی ش//هردار سابق تهران که با ایلن//ا گفتوگو میکرد، اضافه ک//رد: »در واقع طرحهای کاملی برای این پروژه پیشبینی شده بود که هنوز به بهرهبرداری نرسیده است. امیدوارم دوستانی که در حال حاضر مدیریت باغ کتاب را برعهده دارند، پیگیر به نتیجه رسیدن و نهایی شدن این طرحها شوند و در ضمن تکمیل این پروژه را هم دنبال کنند. اگر شرایط و برنامههایی که برای رسیدن به اهداف نهایی باغ کتاب درنظر گرفته ش//ده بود مهیا شود، نهتنها هیچ خلل و رکودی در کار کتابفروشیها به وجود نمیآورد بلکه میتواند موجب رونق کتاب و کتابخوانی هم شود. وقتی کسی در شهرری، نارمک، نازیآباد ...و سکونت دارد، با استفاده از سامانهای که عنوان شد مطلع شود کتاب مدنظرش در کتابفروشی محل زندگیاش عرضه میش//ود، دیگر لزومی ندارد ب//رای خرید به باغ کتاب مراجعه کند. غرض از تاسیس باغ کتاب هم این نبوده که رقیب ناشران خصوصی و کتابفروشیها شود.«

اش//عری در پای//ان تاکید ک//رد: »به نظرم بهرهب//رداری از ای//ن س//امانه و اجرایی ش//دن طرحهای اصلی، باغ کتاب را به کمک رسانهها و مس//ووالن و شورای شهر به یک مطالبه ملی تبدیل کرد و به نتیجه رساند، مخصوصا که تا چند وقت دیگر شهردار تغییر میکند و تیم جدید روی کار میآید. ما که نمیخواستیم یک کتابفروشی بزرگ درس//ت کنی//م تا کار کتابفروش//یهای مس//تقل شهر را مختل کند. فکر میکنم چون دوره کاری مدیریت ش//هری و شهردار فعلی رو به اتمام بوده، دوستان خواستهاند به سرعت این پ//روژه را افتتاح کنند واال نزدی//ک به 70-80 درص//د نیتها و برنامههایی که برای باغ کتاب درنظر گرفته شده و مکتوب هم شده بود، هنوز شروع هم نشده و عمال تنها بخشی از باغ کتاب افتتاح شده است.«

پیش//تر محمود آموزگار، ریی//س اتحادیه ناشران و کتابفروشان از تاثیر منفی باغ کتاب بر فروش کتابفروشیهای تهران ابراز نگرانی کرده بود. او گفته بود: »بهرهبرداری از باغ کتاب باید به گونهای مدیریت ش//ود که پوشش جمعی و عمومی داشته باشد. به تاریخچه باغ کتاب که توجه کنیم، مثل دیگر حوزههای مدیریتی کشور فقدان برنامه را مالحظه میکنیم. وقتی میگویم اح//داث باغ کتاب بدون توج//ه به برنامهریزی بلندم//دت اتف//اق افتاده مثال یعن//ی اینکه در اختتامیه نمایشگاه بیستوهشتم آقای قالیباف، ش//هردار تهران وعده داد که نمایشگاه بعدی با 130 هزار مترمربع فضای نمایش//گاهی در باغ کتاب برگزار میش//ود ولی وقتی به نمایشگاه بیستونهم رسیدیم ما را به شهرآفتاب بردند. کمب//ود ویترین کتاب توجیهی نیس//ت که با مدیری//ت غلط، همین تعداد ویترین محدود را ه//م در معرض خطر قرار دهیم. باید بررس//ی کنیم با چنین فضای جذابی که دستکم 14 تا 15 هزار مترمربع فضای سرپوشیده فروشگاهی دارد و در 365 روز سال قرار است کتاب عرضه کند، دیگر چه کسی به سراغ کتابفروشیهای سطح شهر تهران میرود.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.