کوئنتین تارانتینو قتلهای خانواده منسن را فیلم میکند

Jahan e-Sanat - - News - سینما

گفته میشود کارگردان تعدادی از به یادماندنیترین و خشنترین فیلمهای هالیوود، یکی از بدنامترین پروندههای قتل تاریخ آمریکا را با حضور بازیگران درجه یک به عنوان پروژه بعدیاش انتخاب کرده است.

ب//ه گزارش هالیوودریپورتر، کوئنتین تارانتینو دارد به آرامی جدیدترین پروژهاش را به راه میاندازد و با بازیگران درجه یک صحبت میکند تا برداشتی خاص از قتلهای خانواده َمن ِسن بسازد.

این پروژه که عنوانش مشخص نیست، توسط تارانتینو نوشته شده و خود او هم روی صندلی کارگردانی مینشیند. منابع آگاه ب//ه هالیوودریپورتر میگویند ه//اروی و باب واینس//تین که فیلمهای قبلی تارانتینو را تهیه و اجرایی کردهاند، در این پروژه هم حضور خواهند داشت.

منابع آگاه میگوین//د تارانتینو دارد فیلمنامه را تمام میکند و برد پیت که با این فیلمساز در فیلم »حرامزادههای لعنتی« کار کرد و همچنین جنیفر الرنس، از جمله کسانی هس//تند که برای نقشآفرینی در این پروژه با آنها تماس گرفته شده است. برنامه این است که فیلمبرداری در سال ،2018 احتماال در تابستان آغاز شود.

هن//وز جزییات خاصی از فیلمنامه منتش//ر نش//ده ام//ا یکی از داس//تانهای آن حول محور ش//ارون تیت میگردد؛ بازیگر و همس//ر رومن پوالنسکی کارگردان که توسط منسن و پیروانش در سال 1969 در خانهاش به قتل رسید.

منسن به گروهی از پیروانش دستور داده بود به ساکنان خانهای در بخش بندیکت کنیون شهر لسآنجلس حمله کنند و باور داشت که یک تولیدکننده موسیقی که کمی قبل او را رد کرده بود، در آن خانه زندگی میکند. با این حال مدتی پیش آن فرد خانه را به پوالنسکی اجاره داده بود و دیگر آنجا زندگی نمیکرد. به این ترتیب، طی گذر چند ساعت در شب هشتم آگوست، چهار پیرو منسن با استفاده از اسلحه و چاقو به طرز بیرحمانهای تیت که هشت ماه حامله بود و چهار نفر دیگر را که در خانه بودند، به قتل رساندند. پوالنسکی آن موقع در اروپا مشغول فیلمبرداری یکی از پروژههایش بود.

در سال ،1971 منسن و تعدادی از اعضای گروهش به خاطر این قتلها و قتلهای دیگری که در همان تابستان به وقوع پیوست، به گذراندن باقی عمرشان در زندان محکوم شدند.منسندرحالحاضر28 سالداردودرزندانایالتی کالیفرنیا به سر میبرد.

اگر پروژه منسن- تیت تبدیل به فیلم بعدی تارانتینو ش//ود، از این لحاظ خاص میشود که نخستین فیلم او بر پایه وقایع حقیقی خواهد بود. تارانتینو به این خاطر معروف است که ژانرهای محبوب خودش یعنی جنایی، وسترن و استفاده سینمایی از کلیشههای سیاهپوستان را میگی//رد و در عین حالی که از آنها تجلیل میکند، آنها را با اس//تفاده از بازیگ//ران و فیلمنامه درجه یک، ترفیع میدهد.

او همچنین تا به حال توانسته شخصیتهای قدرتمند و ب//ه یادماندنی زن زیادی خلق کند، از ش//خصیت اول فیلم »جکی براون« گرفته تا عروس در »بیل را بکش« و شخصیتهایزن»ضدمرگ«.تیتهممیتواندجدیدترین شخصیت زنی باشد که به این لیست ملحق میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.