اظهارات وزیر ارشاد درباره »اکسیدان« و مجوزهایموسیقی

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه نظارت بسیار قوی بر فیلمها وجود دارد، گفت: در مورد فیلم »اکسیدان« نیز همه مراحل مربوطه طی شده است.

س//یدرضا صالحیامیری در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به موضوع نظارت بر اکران فیلمهای سینمایی بیان کرد: همه میدانند که فرآیند نظارت بسیار قوی بر فیلمها وجود دارد و این نظارت تا مرحله اکران ادامه مییابد و در مورد فیلم »اکسیدان« نیز همه مراحل مربوطه طی شده است.

او با بیان اینکه در مورد مدرسه ملی سینما موضوع تعطیلی آن مطرح نیست، اظهار داشت: این مدرسه یک کالج خواهد بود برای تربیت کادرها در سینمای ایران و بیشتر به کارایی آن توجه میشود.

این مسوول با اشاره به چگونگی ادامه فعالیت مدرسه ملی سینما، اظهار کرد: مدرسه ملی سینما یکی از کارهایش توجه به جوانان عالقهمند به سینماست و قرار است بیشتر جنبه کاربردی برای جوانان داشته باشد تا جنبه کالسیک.

صالحیامیری همچنین درباره واکنشهای برخی نمایندگان مجلس درباره فیلماکسیداناظهارکرد:نمایندگانمجلسنامهایدرزمینهفیلم»اکسیدان«به من نوشتند و نارضایتی داشتند که من جلسهای را با نمایندگان برگزار کردم و قرار شد که آنان ابتدا فیلم را ببینند و بعد از دیدن فیلم جلسهای برای بررسی محتوای آن برگزار شود. او اضافه کرد: از نظر ما جهتگیری کارگردان و تهیهکننده برای دفاع میان اقلیتها و ادیان بوده اما اینکه چه میزان در این هدف موفق بودهاند یا نه، بحثی ثانوی است اما نکته مهم اینجاست که ما نمیتوانیم به صرف یک اعتراض و یک قضاوت یک فیلم را از صحنه اکران خارج کنیم یا موضع خاصی درباره آن داشته باشیم. صالحیامیری تاکید کرد: وزارت ارشاد سیاستش حمایت از جامعه بزرگ سینمای ایران است و در عین حال به اعمال نظارت بیشتر بر روند فیلمها توجه دارد و آنچه که من میتوانم وعده کنم این است که مطمئن باشند که ما در عین حمایت از جامعه بزرگ سینمای ایران، روند نظارت را هم تقویت کنیم. وزیر ارشاد در پاسخ به این پرسش که آیا برای حضور در کابینه جدید با او صحبت شده یا خیر؟ گفت: به نظرم همچنان نباید رسانهها در این زمینه گمانهزنی کنند و شخص رییسجمهور برای مشخص کردن همکارانش تاثیرگذار است و همه ما باور داریم که باید کمک کنیم تا رییسجمهور بهترین کابینه را تشکیل دهد و من هم به عنوان یک همکار همیشه در کنار ایشان هستم و آنچه که برای ما آرزوست موفقیت رییسجمهور در پاسخ به مطالبات مردم اس//ت. صالحیامیری در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارشاد برنامه خاصی برای بهتر کردن اوضاع ارائه مجوز به هنرمندان موسیقی پاپ داشته است؟ گفت: در بحث موسیقی در کشور ما یک منطق، آییننامه و ضوابطی دارد که ما طبق آن ضابطه حرکت میکنیم و تحت فشار و فضاسازیهای انجام شده قرار نخواهیم گرفت. موسیقی یک هنر جمعی مورد نیاز جامعه است و یکی از کانونهای اصلی مصرف فرهنگی در جامعه ماست و اینکه ما با یک قضاوت ناآگاهانه و ناعادالنه کل موسیقی را زیر سوال ببریم، درست نیست.

او در پایان بیان کرد: ما باید اشکاالت را در این زمینه مرتفع کنیم و نمیگوییم که مشکلی وجود ندارد. سیاست ما در معاونت امور هنری این است که حوزه موسیقی را تقویت و در عین حال بر روند تولید و توزیع آن نظارت دقیقتری داشته باشیم و باید تالش کنیم حواشی اجرای موسیقی را در سالنها با نظارت بیشتری پیگیری کنیم تا جامعه متدین ما نیز تکدر خاطر پیدا نکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.