40 فیلم کودک و نوجوان تولید میکنیم

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- ش//هردار اصفهان از تولید 40 فیلم در حوزه سینمای کودک و نوجوان خبر داد. مهدی جمالینژاد، ش//هردار اصفهان که در برگزاری سیامین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همکاری داشته اس//ت، گفت: زمانی فعالیتهای شهرداری در چارچوب اقدامات خدماتی بود و بعد از مدتها رویکرد آن تغییر کرد و تبدیل به یک نهاد خدماتی، فرهنگی و اجتماعی شد اما ما در شهرداری اصفهان چند گام جلوتر رفتهایم و معتقدیم شهرداری نهتنها یک دستگاه خدماتی است بلکه باید یک دستگاه فرهنگی، اجتماعی و دانشمحور نیز باشد. وی ادامه داد: شهر به عنوان کالبد باید هم جسم و هم روحش توسعه پیدا کند و شهر توسعهیافتهای پایدار است که هم صورت و هم سیرت آن با هم رشد کند و به همین دلیل باید اقدامات فرهنگی و هنری نیز در کنار دیگر فعالیتهای شهر توسعه پیدا کند که خوشبختانه در اصفهان این رویکرد دنبال میشود.

شهردار اصفهان بیان کرد: رویکرد اصلی ما این است که بر مبنای دانش قدم برداریم و بر اساس آن سه محور را برای پیشرفت شهر اصفهان تعریف کردهایم که شامل گردشگری، فناوری و هنر است. در واقع در شهر اصفهان، هنر از جایگاه خاصی برخوردار و با آن عجین اس//ت. البته این مساله از صدها سال پیش در اصفهان وجود داشته است.

جمالینژاد افزود: هر چند اخیرا اصفهان به عنوان یکی از شهرهای خالق جهان شناخته شده است اما این شهر از گذشته دور به عنوان یک شهر خالق به خصوص در عرصه هنر و معماری شناخته شده بود.

وی گفت: ما در کنار همه فناوریهای سخت و انجام پروژههای عمرانی به فناوریهای نرم و هنر نیز اهمیت بسیاری میدهیم. زمانی که از هنر اصفهان صحبت میکنیم، خالقان هنر نیز برای ما بسیار اهمیت دارند؛ به همین دلیل در کنار تمام فعالیتهای شهرداری، از هنرمندان و خالقان هنر این شهر تجلیل میکنیم.

شهردار اصفهان تاکید کرد: در تالش هستیم تا اصفهان را تبدیل به شهری رویدادی و رخدادی کنیم؛ در همین راستا اقدامات سختافزاری خوبی انجام ش//ده است که از آن جمله میتوان به ساخت پردیسهای فرهنگی اش//اره کرد؛ بهگونهای که به زودی کلنگ ساخت پنج پردیس سینمایی در شهر زده میشود.

جمالین//ژاد عنوان ک//رد: همچنین ب//ه زودی پردیس هنرمندان افتتاح خواهد شد که همه هنرهای مختلف در آن قرار میگیرند. در کنار تمام این اقدامات به بازسازی سینماهای شهر اصفهان نیز کمک کردهایم و در حال حاضر همه سینماهای این شهر بازسازی شدهاند البته در زمینه بازسازی یا ساخت پردیس آمادگی همکاری با بخش خصوصی را داریم.

وی با اش//اره به ورود به تولید آثار س//ینمایی توضیح داد: به تازگی برای ساخت 40 فیلم در حوزههای مختلف کوتاه، نیمه بلند، داستانی و سینمایی در حوزه سینمای کودک و نوجوان برنامهریزی کردهایم که به عنوان تهیهکننده در این حوزه ورود پیدا میکنیم. میتوان گفت آمادگی داریم که در حوزه سینمای کودک و نوجوان، آثار مختلف را پشتیبانی و حمایت و شهر اصفهان را تبدیل به برندی برای تولید فیلمهای کودکان و نوجوانان کنیم. همچنین بودجهای برای تولید فیلمهای حرفهای در حوزه سینما در نظر گرفتهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.