نامزدهای یوزپلنگ طالیی »لوکارنو« اعالم شد

Jahan e-Sanat - - News - جشنواره

هفتادمین جشنواره بینالمللی فیلم »لوکارنو« فهرست فیلمهای حاضر در بخش رقابتی این رویداد س//ینمایی را منتشر کرد.

به گزارش ایس//نا، 18 فیلم امسال برای کسب جایزه یوزپلن//گ طالیی بهترین فیلم از هفتادمین جش//نواره فیلم »لوکارنو« در کش//ور س//وییس ب//ا یکدیگر رقابت میکنند و الیور آس//ایاس، کارگردان فرانس//وی نیز در راس هیاتداوران مس//وولیت انتخ//اب برترینهای این رویداد سینمایی را بر عهده دارد.

9» انگش//تی« س//اخته افجی آس//انژ )فرانس//ه(، »تعجب کردی که چه کس//ی با اس//لحه شلیک کرد؟« ب//ه کارگردانی تراویس ویکرس//ون )انگلی//س(، »روز هفتم« س//اخته جیم مککی، »گمینی« به کارگردانی آرونکاتز و »خوشش//انس« س//اخته جان کرول لینچ )آمریکا(، »س//یارکها« از جرمان//و ماچیونی )ایتالیا(، »چارلستون« به کارگردانی آندری کرتولسکو )رومانی(، »آزادی« س//اخته ژان اش//پکنباخ )آلمان، اس//لواکی(، »جالوت« از دومنیک لوچر )سوییس(، »موفق باشی« ساخته بنراسل )فرانس//ه، آلمان(، »اپرای سرگردان« به کارگردانی رائول رویز و والریا س//ارمینتو )ش//یلی(، »مادامهاید« س//اخته س//رژ بوزون )فرانس//ه، بلژیک(، »آقای فنگ« س//اخته بین//گ وانگ )فرانس//ه، چین، آلمان(، ‪«Qing Ting Zhi Yan»‬ ساخته ژو بینگ )چین، آمریکا(، »پوست نرم تو« از دنیس کوته )کانادا، س//وییس(، »برادر زمستان« س//اخته هلینور پالمسون )دانمارک، ایسلند( و »اجباری« به کارگردانی آن ماری جاسر )فلسطین، فرانسه، آلمان، کلمبیا، نروژ(؛ 18 فیلم بخش رقابتی امس//ال جش//نواره »لوکارنو« هستند که برای جایزه یوزپلن//گ طالیی بهترین فیلم این رویداد س//ینمایی رقابت میکنند.

امس//ال ژان- ماری اش//تراب کارگردان سرش//ناس فرانس//وی جایزه پلنگ افتخاری جش//نواره سوییس//ی »لوکارنو« را دریافت میکند و آدرین برودی بازیگر برنده اس//کار آمریکایی فیلم »پیانیس//ت« نیز جایزه افتخاری »لیپارد کالب« را در دست خواهد گرفت.

جش//نواره فیلم »لوکارنو« پ//س از کن، ونیز و برلین معتبرترین جشنواره سینمایی اروپاست و ویژگی خاص آن نمای//ش فیلمها در میدان معروف »پیاتزا« در فضای باز و بر پرده بزرگ اس//ت که در آنجا حدود هشت هزار تماشاگر به دیدن فیلمها مینشینند.

هفتادمین جش//نواره بینالمللی فیلم لوکارنو از دوم تا دوازدهم آگوس//ت )11تا 12مرداد( در شهر لوکارنوی کشور سوییس برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.