توضیحات خانه سینما درباره پیگیری قاچاق فیلم»عصبانینیستم«

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- خانه سینما در مورد پیگیری قاچاق فیلم »عصبانی نیستم« توضیحاتی ارائه داد. پیرو نشست رسانهای هیاتمدیره خانه سینما و با توجه به اینکه بعضا گزارش//ات منتشر شده در مورد پیگیریهای خانه سینما در خصوصقاچاقفیلمسینمایی»عصبانینیستم«بهصورتمختصرمنعکس شده، ارائه توضیحات زیر ضروری است: »برابر آنچه توسط اعضای هیاتمدیره در این نشست مطرح شد، خانه سینما وظیفه دارد از سازندگان هر فیلمی که به صورت قاچاق به بازار راه پیدا می کند، حمایت کند.

درایننشسترییسهیاتمدیرهخانهسینماتصریحکرد:پسازاقداماتی که در مورد قاچاق فیلم »گشت2« از طریق فرمانده محترم انتظامی تهران بزرگ و پلیس فتا صورت گرفت، برای فیلم »عصبانی نیستم« هم اقدام شد و خانه سینما در اسرع وقت این مساله را به ناجا منعکس کرد و ناجا خواستار نامهشکایتشد.

علی قائم مقامی هم اظهار داش//ت: »شکایت مطرح شده از سوی آقای درمیشیانتوسطخانهسینمابهنیرویانتظامیارسالشدتااقداماتقانونیدر اینخصوصصورتگیردوهماکنونموضوعدرحالپیگیریاست.اینمساله را شخصا همان زمان به آقای درمیشیان اعالم کردم و ایشان گفتند ظرف یکی دوروزآیندهپیگیریمیکنم.تاکیدمیکنمبرابرتوافقصورتگرفتهبافرمانده محترم انتطامی تهران بزرگ در خصوص مبارزه با قاچاق احتمالی فیلم، خانه سینما به عنوان جامعه اصناف سینمای ایران در ابتدا اعالم شکایت میکند و پیگیریهای بعدی به عهده شخص شاکی و مالک فیلم است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.