نسخه مرمتشده فیلم امیر نادری در تلویزیون

Jahan e-Sanat - - News -

در پنجمین قسمت از برنامه »سینما یک« احمد طالبینژاد، نویسنده و منتقد سینما به عنوان مهمان حضور پیدا میکند تا فیلم انتخابیاش از این برنامه به نمایش درآید و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

طالبینژاد فیلمی از امیر نادری را انتخاب کرده است و »سینما یک« برای نخستین بار نسخه مرمت شده فیلم سینمایی »آب، باد، خاک« را نمایش خواهد داد.

این فیلم به کارگردانی امیر نادری و محصول س//ال 1364 اس//ت. »آب، باد، خاک« داس//تان نوجوانی اس//ت که در پی یافتن پدر، مادر و اقوامش به زادگاه خود که بیابانی است خشک و بیآب و علف، بازمیگردد. نادری برای این فیلم موفق به دریافت جایزه بالن طالیی از جشنواره فیلم سه قاره نانت در سال 1989 شد.

»سینمایک«درتامینبرنامهشیکهیکسیماتولیدشدهوپنجشنبهشبها ساعت51:22 ازشبکهیکسیماپخشمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.