وعده حل معضل قاچاق

Jahan e-Sanat - - News -

گروه فناوري- بازار گوشي موبايل درايران دو ميليارد دالر ارزش دارد كه 90 درصد آن قاچاق است. به همين دليل قرار است تا دو ماه ديگر و با ثبتگوشيهادرشبكهاپراتورهايموبايل،معضل قاچاق در اين بازار خاتمه يابد.

طرح ثبت و شناس//هدار كردن گوش//يهاي موبايلكهبهاصطالحرجيسترينيزگفتهميشود با هدف جلوگيري از ورود گوشيهاي قاچاق در شبكه ارتباطي كشور تعريف شده و بنا به گفته وزير ارتباطات قرار اس//ت تا پايان شهريورماه و با صرف هزينه 80 ميليارد توماني نهايی ش//ود. در راس//تاي اجراي اين طرح، از اول تيرماه طرح س//اماندهي بازار موبايل در كشور اجرايي شد و اصناف مختلف به منظور بررسي و كشف كاالي قاچاق مورد بازرسي قرار گرفتند.

از طرفی فرآيند رجيستري يا هويتدار كردن گوشيهاي تلفنهمراه توسط يك وزارتخانه انجام نميش//ود بلكه ماحصل فعاليت مشترك چند وزارتخانه و سازمان است.

با وجود ضريب نفوذ 110 درصدي موبايل در كشور و بيش از 150 ميليون سيمكارت واگذار شده،آخرينآمارهايغيررسمينشانميدهدكه بازار گوشيهاي موبايل در ايران حدود دو ميليارد دالر ارزش دارد اما بيش از 90 درصد گوشيهاي موجود در اين بازار قاچاق است.

تالش 10 س/اله براي س/اماندهي بازار موبايل

موضوع ساماندهي بازار گوشيهاي موبايل با اجرايي شدن طرح »رجيستري« سابقهاي بيش از 10 سال دارد كه به دليل ناكارآمدي در تعريف اوليه تاكنون ناكام مانده است اما از تابستان سال 59، دول//ت بار ديگر با تعريف//ي جديد در ابعاد مختل//ف اين طرح، آن را كليد زد، به نحوي كه دو طرح ملي »ثبت نمايندگي رسمي گوشيهاي موبايل وارداتي« و »ثبت گوش//يها در ش//بكه اپراتوره//اي موبايل « به م//وازات يكديگر، براي ساماندهي بازار تعريف شد.

ب//راي عملياتي ش//دن اين دو ط//رح، از اول مردادم//اه 95 وزارتخانههاي ارتباطات و صنعت همكاري خود را آغاز كردند و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، س//ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي،گمرك،ستادحمايتازمصرفكنندگان و اپراتورهاي موبايل نيز به عنوان بازوهاي اجرايي انتخاب شدند.

وزارت ارتباط//ات و فناوري اطالعات در اين طرح مكلف به فراهم كردن زيرساختهاي فني پروژه ش//د تا در صورت ورود رسمي گوشي به كشور، بتوان س//ريال آن را در شبكه مخابراتي شناس//ايي ك//رد و در ص//ورت ورود غيرقانوني گوشي، امكان فعالسازي گوشي با سيمكارت، وجود نداشته باشد.

به بيان ديگر رجيس//تري گوشي موبايل در قالب طرح اس//تعالم و مطابقت گوشي موبايل و س//يمكارت مش//ترك تعريف شد و مسووالن وعده دادند كه در صورت نتايج موفق آزمايشات اوليه، پيادهسازي كامل طرح از مهرماه سال 95 انجام ميش//ود. حال با گذشت حدود يك سال از تعريف اوليه اين پروژه، رجيستري موبايل در مرحله اجرايي است. حلمعضلقاچاق درصورتيكه طرح رجيستري اجرايي شود، گوشيهاي جديدي كه شماره سريال IMEI) ( ثبت شده در گمرك ندارند در شبكه اپراتورهاي موبايل كش//ور فعال نخواهند ش//د. هر گوشي تلفنهمراهداراييككدمنحصربهفرد51 رقمي به نام IMEI اس//ت كه ميت//وان اين كد را در شبكههاي تلفنهمراه ثبت و رديابي كرد.

در طرح رجيس//تري، كد گوشيهايي كه از طريق گمرك و به صورت قانوني وارد ميشوند به ثبت رسيده و قابل استفاده در شبكه اپراتورهاي موبايل خواهد ب//ود. به معناي ديگر اپراتورهاي تلفنهم//راه تنها به گوش//يهايي كه به صورت قانوني وارد كشور شده باشند، سرويس خواهند داد و با اين وجود ميتوان اميدوار به حل معضل قاچاق بود.

تصميم براي اجراي طرح استعالم و مطابقت گوشيتلفنهمراهوسيمكارتمشترك،تنهابراي شناس//هدار كردن گوشيهاي جديدي است كه وارد شبكه ارتباطي كشور ميشوند و گوشيهاي قديمي همچنان در شبكه مخابراتي كشور فعال خواهند بود.

80 ميليارد تومان صرف رجيس/تري ميشود

محمود واعظ//ي، وزير ارتباط//ات و فناوري اطالع//ات در م//ورد داليل تاخي//ر طرح ثبت و شناسهدار كردن گوشيهاي موبايل اظهار داشت: تمام كارهاي طرح رجيستري طبق برنامه در حال انجام است. وي با بيان اينكه كار كارشناسي اين پروژه در ابتدا در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، گفت: تا آن زمان معلوم نبود كه اين پروژه قرار است از چه بخشي تامين اعتبار شود.

وزير ارتباطات با تاكيد براينكه امسال پرداخت هزينه طرح رجيستري به وزارت ارتباطات محول ش//ده است، به مهر گفت: قرار است 80 ميليارد تومان براي اين پروژه در راس//تاي س//اماندهي فعاليت گوشيهاي موبايل در شبكه اپراتورهاي كش//ور هزينه كنيم و هماكنون نيز اين اعتبار، تامين شده است.

وي با اش//اره به صرف زمان براي آمادهسازي اي//ن پروژه تاكيد كرد: اين مبلغ براي كل پروژه رجيس//تري از طراح//ي اولي//ه تا پيادهس//ازي زيرساختهاس//ت كه موفق شدهايم اين اعتبار را تامين كنيم.

پيمان/كار رجيس/تري 4 م/اه زم/ان خواست

واعظيبابياناينكهپيشنويساوليهمشخصات اين پروژه RFP) ( از سوي وزارت صنعت به ما داده شده است، گفت: در ارديبهشتماه و بالفاصله پس از دريافت اين پيشنهاد، طرح را به مناقصه گذاشتيم و پيمانكار آن نيز انتخاب شد.

وزير ارتباطات گفت: هماكنون پيمانكار پروژه كار خود را آغاز كرده اس//ت. البته به دليل عدم تامين بودجه، RFP پروژه نيز دير به ما رسيد كه سبب تاخير در اجراي پروژه شد.

واعظي با تاكيد براينكه پيمانكار پروژه براي تامي//ن تجهي//زات و طراحي ش//بكه چهار ماه فرصت خواس//ت، خاطرنش//ان كرد: تمامي اين موارد سبب ش//د كه اين پروژه حدود دو تا سه ماه به تعويق بيفتد چراكه ما قول داده بوديم كه رجيستري گوشيهاي موبايل در تيرماه اجرايي شودوهماكنونميگوييمكهدرشهريورماهنهايي خواهد شد. به گفته وي، براي انجام پروژههايي در اين ابعاد، تعويق دو ماهه مساله عجيبي نيست و شاهد هستيم كه برخي پروژهها بيش از يك سال هم هست كه تاخير دارند اما به طور قطع پروژه رجيستري روال خود را طي ميكند و قولي كه ما داديم سرجايش قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.