برخي از سامانههاي دانشگاهي هك شدند

Jahan e-Sanat - - News -

مركز مديريت امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانهاي با اعالم هك شدن تعدادي از سامانههاي دانشگاهي، اطالعيهاي در اين زمينه صادر كرد.

مركز ماهر اعالم كرد: پيرو گزارشات دريافتي و بررسيهاي انجام شده توسط اين مركز در تحليل حمالت صورت گرفته، مشخص شده است كه علت اصلي رخداد ايجاد شده وجود آسيبپذيري در يكي از مولفههاي جانبي سايتهاي دانشگاهي براي مديريت و داوري همايشها بوده است.

اين مركز ادامه داد: اين آسيبپذيري منجر به بارگذاري يك صفحه توسط مهاجمان در وبسايتهاي مذكور شده است.

بررس//يهاي مركز ماهر نش//ان داده است كه اين رخداد موجب هيچگونه دسترسي غيرمجاز به محتواي وبسايتها نشده و هماهنگيهاي الزم جهت تهيه وصله امنيتي انجام و اكثر وبسايتهاي دانشگاهي بهروزرساني شدهاند يا در حال انجام بهروزرساني هستند.

مركز ماهر به همه صاحبان درگاهها و توسعهدهندگان نرمافزارها تاكيد كرد كه قبل از بارگذاري نرمافزارها و افزونههاي مختلف نسبت به رعايت نكات امنيتي و آزمونهاي نفوذپذيري قبل از بهرهبرداري توجه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.