مايكروسافت اينترنت »سفيد« عرضه ميكند

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- شركت مايكروسافت به دنبال اجراي طرح جاهطلبانهاي است تا عموم مردم آمريكا حتي در دورافتادهترين نقاط بتوانند به خدمات اينترنت پرسرعت دسترسي پيدا كنند. مايكروسافت براي اجراي طرح يادشده از فناوري بيس//يم خاصي موسوم به فضاي سفيد يا ‪white space‬ بهره ميگيرد. به اين منظور از طيفهاي فركانسي بدون استفاده در آمريكا براي ارائه خدمات اينترنت اين طيفهاي فركانسي در حد فاصل فركانسهاي مورد استفاده شبكههاي تلويزيوني به منظور پخش برنامههاي مختلف قرار ميگيرند. مايكروسافت براي اجراي بهتر اين طرح با شركتهاي مخابراتي محلي در نقاط مختلف آمريكا همكاري خواهد كرد و بر اساس اطالعات موجود حداقل 12 ايالت در اين زمينه مايكروسافت را ياري خواهند كرد. با وجود تالشهاي به عمل آمده در يك دهه اخير هنوز بسياري از مردم آمريكا كه در نقاط روستايي دورافتاده يا كوهستاني زندگي ميكنند، به اينترنت دسترسي ندارند يا بايد هزينههاي سنگيني را به منظور دسترسي به اين خدمات بپردازند. دو ش//ركت مخابرات//ي Verizon و AT&T هم اميدوار هستند با راهاندازي شبكههاي نسل پنجم تلفنهمراه بر اين مشكل غلبه كنند هر چند تا راهاندازي اين شبكهها دو تا سه سال زمان باقي مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.