قابلیتهای صومعهسرا در توسعه صنعتی

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی ب//رق تبری//ز گفت: تنها دغدغ//هام پس از قبول مسوولیتمدیرعاملیشرکت توزیع نیروی برق تبریز، این استکهبارمسوولیتیسنگین را ب//ر دوش خود احس//اس میکنم و امیدوارم با کمک همکاران به اهداف نهایی دس//ت یابیم. عادل کاظمی در مراسم معارفه با بیان مطلب فوق اظهار کرد: بنده در تمام طول دوران مس//وولیت خود همواره در مسیر یادگیری بودهام و اگر توفیقی در حوزه خدمات خود داشتهام، به واسطه دانش و تجربه همکاران بوده است. کاظمی در ادامه با اشاره به لزوم بهرهگیری از فناوریهای نوین تاکید کرد: بهبود دائمی و مستمر در زمینههای مختلف فعالیت در گرو بهرهگیری از فناوریهاینویناستوبایددراینزمینهتحقیقاتوبازنگریهایالزمانجام شود. عادل کاظمی در پایان به لزوم وصول مطالبات شرکت و توانمندسازی و ارتقای نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: در وهله اول هدف از فعالیت در حوزهخدماترسانی،رضایتمندیمردماستوتنهاتوشهدنیاوآخرت،همین خواهد بود. گفتنی است در این مراسم، از خدمات افشین روشن میالنی به عنوان مدیرعامل سابق و حبیباهلل نهالپروری به عنوان سرپرست شرکت تقدیر به عمل آمد و عادل کاظمی به عنوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برقتبریزمعرفیشد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن به همراه رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن، فرماندار و بخشدار شهرستان صومعهسرا بازدیدی را از شهرک صنعتی صومعهسرا به عمل آوردند.احمدعلی شهیدی طی بازدید از این شهرک صنعتی بیان کرد: توسعه صنعتی استان، کاهش آالیندگی و بار ترافیکی، کمک به توسعه کارآفرینی، ساماندهی صنایع کوچک و جذب سرمایهگذاران از مهمترین اهداف شهرکهای صنعتی است. رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن گفت: با تکمیل زیرساختها و امکانات زیربنایی در شهرکها و نواحی صنعتی و راهاندازی واحدهای صنعتی، شاهد رشد اشتغال و توسعه صنعتی خواهیم بود. احمدعلی شهیدی با تاکید بر نقش شرکت شهرکهاي صنعتي به عنوان حامي و هدایتکننده صنایع کوچک خاطرنشان کرد: حمایت از صنعت و ایجاد اشتغال مي تواند از آسیبهاي اجتماعي جلوگیري کند و باعث ایجاد سالمت روحي و رواني جامعه شود. رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن اظهار کرد: با توجه به ویژگیها و قابلیتهایی که استان گیالن و شهرستان صومعهسرا دارد، باید به دنبال جذب سرمایهگذاران صنعتی باشیم این در حالی است که در حال حاضر صنایع کوچک یکی از بهترین راهحلها برای رونق اقتصاد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.