اجرای طرح راهداری در محورهای مواصالتی

Jahan e-Sanat - - News -

مدی//رکل راهداری و حملونقل جادهای اس//تان قزوی//ن از اجرای طرح راه//داری و حملونقل جادهای در محوره//ای مواصالتی قزوین همزمان با آغاز سفرهای تابستانی خبرداد. به گزارش »جهان صنعت«، افشین پیرنون، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای اس//تان قزوین گفت: همزمان با آغاز سفرهای تابستانی طرح راهداری و حملونقل جادهای در محورهای مواصالتی قزوین اجرا میشود.

وی با اشاره به موقعیت و استقرار استان قزوین درکریدور خاص ترافیکی اظهارکرد: طرح راهداری و حملونقل جادهای تابس//تانی امس//ال با هدف ارتقای س//طح خدمات و ایمنی سفرهای هموطنان عزیز اجرا میشود.مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین در این راستا افزود: نظارت و بازدید محسوس و نامحسوس از نحوه ارائه خدمات و عملکرد در بخش حملونقل کاال و مسافر جادهای استان، مجتمعهای خدماتی- رفاهی بین راهی، مراکز معاینه فنی خودروها، امداد خودروها و جرثقیلهای امداد جادهای در محورهای مواصالتی استان، روانسازی ترافیک جادهای ...و از دیگر اقدامات این اداره کل برای ارتقای ایمنی مسافران است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: 335 کیلومتر از راههای آزادراهی و بزرگراهی استان تحت پوشش 21 سامانه ثبت تخلفات قرار گرفتهاند و تا پایان سال 96 نیز 81دستگاه دیگر به این سامانهها افزوده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.