ساماندهی فاضالب منطقه گلسار

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرامورآبفایرشتازساماندهیفاضالبمنطقهگلساروبهرهبرداریازتلمبهخانه شرقی این شهر خبر داد. فرزین فرخی، با تشریح وضعیت فاضالب منطقه گلسار اظهار داشت: در سنوات گذشته تمام فاضالب مناطق بلوار گیالن، بخشی از شهرک بهشتی، خیابانهای دیلمان و استاد معین در کانال 1500 متری حاشیه مناطق مسکونی تخلیه میشد.وی در ادامه افزود: برای رفع وضعیت نامطلوب بهداشتی ناشی از تخلیه و رسوبگذاری فاضالب که از سالیان گذشته دامنگیر مناطق مذکور بود، پس از بررسی نسبت به طراحی خطوط انتقال و تکمیل تلمبهخانه شرقی رشت اقدام شد. فرخی آمادهسازی تلمبهخانه شرقی شهر رشت را از اهم اقدامات این امور در راستای حل مشکالت فاضالب مناطق یادشده دانست و تصریح کرد: این تلمبهخانه از پروژههای بانک جهانی بود که هماینک درحال تکمیل است و به زودی آماده بهرهبرداری خواهد شد.وی همچنین خاطرنشان کرد: تکمیل خط انتقال اصلی به تصفیهخانه فاضالب در منطقه شرقی با هزینه0083 میلیون ریال شامل رفع معارض و گابیونبندی حاشیه رودخانه و لولهگذاری خط انتقال 1200 میلیمتر با لولههای فایبرگالس ‪98 GRP‬ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیشبینی میشود تا پایان تیرماه سالجاری به اتمام رسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.