راهاندازی اولیه سامانه امالک و اسکان کشور در تابستان

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت راه- علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن با اعالم راهاندازی مقدماتی سامانه امالک و اسکان کشور در تابستان سال جاری،ازتکمیلوبهرهبرداریکاملسامانهدرپایانسال69 خبردادوگفت: مراحل اولیه کار انجام شده است و به زودی مرحله تکمیلی را با همکاری نهاد ریاستجمهوریوسایردستگاههاپیشخواهیمبرد.

وی در مورد آخرین وضعیت سامانه امالک و اسکان کشور گفت: وظیفه ایجاد سامانه امالک و اسکان براساس ماده «169» مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، برعهده وزارت راهوشهرسازی گذاشته شده است. چگنی ادامه داد: وزارت راهوشهرس//ازی از زمان ابالغ قانون، فعالیت خود را آغاز کرد و اقالم اطالعاتی و شاخصهای آماری مورد نیاز را مورد بررسی قرار داده است. در همین راستا، جلسات متعددی با دستگاههای مختلف کشور اعم از درون و بیروندولتتشکیلشدهمچنینباسازمانهایتابعهوزارتراهوشهرسازی، هماهنگیهایالزمبهعملآمد.

وی در خصوص زمان تقریبی راهاندازی کامل این سامانه گفت: برآورد دقیقی نمیتوان ارائه کرد اما پیشبینی میشود دوره تکمیلی سامانه امالک یکسالبهطولبینجامد.مدیرکلدفتربرنامهریزیواقتصادمسکنتصریح کرد: استفاده و بهرهبرداری از این سامانه از تابستان سالجاری شروع خواهد شد و ما آن را به صورت آنالین در اختیار سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میدهیم تا بتوانند از آن در اجراي قانون مالیاتهای مستقیمبهرهگیرند.ویتصریحکرد:اینسامانهبایدگامبهگامتقویتوتکمیل شود و خروجیهای آن به تدریج تدقیق شود. برنامه وزارتخانه این است که تا پایان سال69، سامانه امالک و اسکان کشور تکمیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.