اقدامات شرکت نفت برای جلوگیری از قاچاق تشریح شد

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گلستان در نشست مطبوعاتی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان، اقدامات و برنامههای پیشگیرانه توزیع خارج شبکه و قاچاق فرآوردههای نفتی را تشریح کرد.

امیر بنیکریمی با توجه اینکه برنامهریزی برای جلوگیری و کاهش قاچاق فرآوردههای نفتی یکی از اولویتهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی است، افزود: تکمیل و بهرهبرداری کامل از نظام تخصیص سوخت به بخشهای مختلف مصرف از طریق هوشمندس//ازی سامانه تجارت آس//ان، آسیبشناسی، ساماندهی، بهبود و توسعه عملکرد س//امانههای مرتبط با امر پیش//گیری از قاچاق، اجرای طرح نظارت متمرکز سیس//تمی بر فرآیند سوخترسانی به مجاری عرضه، اجرای فاز دوم طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش در بخش حملونقل سنگین برونشهری، اجرای فاز اول طرح تخصیص س//وخت بر مبنای پیمایش در بخش حملونقل س//نگین درونشهری و اجرای طرح تخصیص سهمیه مصرفکنندگان براساس استانداردهای صحیح مصرف از طریق کمیته منطقی کردن سهمیهها از جمله اقدامات انجامشده جهت جلوگیری از قاچاق سوخت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.