مشکل تامین آب نداریم

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی گفت: در حال حاضر چالش آب در استان وجود ندارد و برای دسترسی آسان همشهریان به آب تالش میشود. عبدالرضا خلیلی در نشست خبری با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل آب در استان مرکزی وجود ندارد، اظهار کرد: ایران کشوری با محدودیتهای آبی است که باید مصرف بهینه آب بهدرستی مدیریت شود. وی افزود: خوشبختانه سال گذشته کشور شاهد بارندگیهای بسیار خوبی بودیم اما نگرانیهایی وجود دارد و با حجم بارندگیهای صورت گرفته مساله آب در کشور و استان برطرف نمیشود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با اشاره به اینکه متأسفانه در بحث کشاورزی مدیریت مناسبی انجام نمیشود و بسیاری از چاهها نیز با مشکالتی روبهرو هستند، بیان کرد: این مساله یکی از مهمترین چالشهای نگرانکننده است که باید پیگیری شود. خلیلی در ادامه اضافه کرد: طی چهار سال گذشته با وجود مشکالت پیشرو 247 میلیارد تومان برای بهرهبرداری 26 پروژه هزینه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.