اقداماتنرمافزاريپروژههايعمراني

Jahan e-Sanat - - News -

شهرداراصفهانگفت:درکنارافتتاحپروژههایبزرگوشاخصدرسطح شهر که با حضور شهروندان و همدلی مدیران هر هفته افتتاح یا کلنگزنی میش//ود، اقدامات نرمافزاري را نیز در دس//تور کار خود قرار دادیم. مهدی جمالینژاد در مراسم رونمایی از شبکه فناوری اطالعات حوزه حملونقل و ترافیککهدرقالبشصتودومینبرنامهازسریبرنامههایهرهفتهچند افتتاح برگزار شد، اظهارکرد: از دو سال گذشته اقدامات بسیار ارزشمندی در حوزه حملونقل آغاز شد و قرار بود فعالیتهای این حوزه تنها به اقدامات سختافزاری ختم نشود و فناوریهای سخت را در کنار فناوریهای نرم به کار بگیریم.وی تصریح کرد: در کنار افتتاح پروژههای بزرگ و شاخص و پروژههای محلهمحور در سطح شهر که با حضور شهروندان و همدلی مدیران هر هفته افتتاح یا کلنگزنی میشود، اقدامات نرمافزاري را نیز در دستور کار خود قرار دادیم.شهردار اصفهان با اشاره به اینکه فرهنگسازی در حوزهترافیکبسیاراهمیتدارد،افزود:اصفهانپروژههایمتعددیهمچون احداث زیرگذر، روگذر، تقاطع و تعریض خیابان داشته و دارد اما متاسفانه تاکنون مش//کالت ترافیک و مسایل زیستمحیطی آن حل نشده است بنابراین در کنار این اقدامات ارزشمند و زیربنایی، فرهنگسازي در حوزه ترافیکنیزبسیارمهماست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.