رشد 220 درصدی قراردادهای شهرکهای صنعتی گلستان

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر برنامهریزی و امور متقاضیان ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان گلستان از رش//د 220 درصدی تعداد قراردادهای منعقدشده در این استان در سه ماه ابتدای سالجاری خبر داد. فرهاد حاجیمحمد اظهار داشت: در سه ماه ابتدای امسال 16 قرارداد با متقاضیان سرمایهگذاری صنعتی در این استان منعقد شد. وی افزود: مس//احت واگذاری اراضی صنعتی برای اس//تقرار این تعداد واحد صنعتی 4/1 هکتار با سرمایهگذاری 452 میلیارد ریال بوده است. مدیر برنامهریزی و امور متقاضیان شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان با اشاره به اینکه اشتغال پیشبینی ش//ده در این تعداد قرارداد منعقدش//ده 168 نفر است، اضافه کرد: انتظار است با استقرار و بهرهبرداری از واحدهای صنعتی جدید در شهرکها و نواحی صنعتی، زمینه اشتغال مولد و پایدار برای افراد جویای کار فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.