زندگی4/0 درصدازجمعیتایران در کپر و چادر

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- گزارش وزارت راهوشهرسازی نشان دهد33 درصدجامعه ایرانزیرخطفقرزندگیمیکنند.براساسمطلبیکهدرسایتاتاقبازرگانی تهرانمنتشرشدهاست،گزارشوزارتراهوشهرسازینشانمیدهد33 درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی میکنند.

همین گزارش تاکید دارد خانوادههای طبقه متوسط برای خرید خانه باید حداقل یکسوم درآمد ماهانهشان را بهمدت 96 سال پسانداز کنند. آرزوی خرید خانه در کشورهای توسعهیافته با پسانداز 41ساله یکسوم درآمد رنگ واقعیت میگیرد.

گزارش تکمیلی مرکز آمار ایران هم نقل میکند حداقل 0/4 درصد از جمعیت ایران در کپر و چادر زندگی میکنند. در مقابل شش میلیون نفر از مردم ایران از نظر مالی در وضعیتی قرار دارند که میتوانند ویالی شخصی در اختیار داشته باشند. در صورتی که گزارشهای مرکز آمار مبنای تحلیل وضعیتاقتصادیایرانباشد،04میلیونتومانفاصلهدرآمدیمیاندهکهای اول و دهم کشور وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.