تجمیع خدمات مهندسی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-وزیرراهوشهرسازیگفت:تجمیعخدماتمهندسیازمهمترین برنامههای این وزارتخانه در تدوین آییننامه کنترل ساختمان است. عباس آخوندی در حاشیه اجالس بیستم نظام مهندسی ساختمان در ارومیه در جمعخبرنگارانافزود:عرضهخدماتمهندسیدرتمامدنیاباشیوهمشخصی انجام میشود و براساس آن فرد با یک دفتر مهندسی مواجه است حال آنکه در ایران این خدمات به صورت پراکنده ارائه میشود که مشکالت بسیاری برسرراه توسعه صنعت ساختمان به همراه داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.