پنج گام موفقيت در بازار سهام

Jahan e-Sanat - - News - کف تاالر

مارکت واچ در مقالهاي براس//اس دو کتاب موف//ق در زمينه س//رمايهگذاري، به اين نکته پرداخته است که اگر شما يک زن سرمايهگذار هستيد، چه نکاتي را بايد براي بهبود سرمايه و افزايش آن در طوالنيمدت مدنظر داشته باشيد. آيا شما خودتان را يک سرمايهگذار ميدانيد؟ اگر ش//ما يک زن هستيد احتماال جواب سوال »خير« است. به گزارش سنا، اگر شما بهعنوان يک زن، مديريت مالي منزل را برعهده داشته باشيد، خيلي دور از ذهن است که اگر پيشنهاد س//رمايهگذاري در بازار سهام را بشنويد به آن تن دهيد اما بايد اين واقعيت را قبول کنيد که شما بهعنوان يک زن بايد پشتوانه مالي محکمي داشته باشيد و نسبت به مردان، اين نياز براي ش//ما بيشتر احساس ميش//ود. داليل فرضيه پش//توانه مالي براي زنان، اين است که در پله اول، فاصل//ه درآمدي بين دنياي زنان و مردان شاغل بسيار زياد است و همچنين تفاوت درآمد بازنشستگي بين اين دو جنس فاصله زيادي با هم دارد. طبق آمار، ميزان درآمد بازنشستگي زنان با ميانگين سن 65 سال، 42 درصد کمتر از مردان با همين سن و سال است اما در اين ميان بايد به اين نکته توجه داشت که زنان نسبت به مردان ريسک مالي کمتري را متحمل ميشوند و به همين دليل کمتر به بازارهاي سهام روي ميآورند. شايد يکي از داليل اين امر آن باشد که زنان قبل از تصميمگيري بايد در مورد تمامي عواق//ب يک تصميم يا يک س//رمايهگذاري تا حصول نتيجه اطمينان داشته باشند در حاليکه مردان در خصوص تصميمگيريهاي خود کامال آزادانه و بدون در نظر گرفتن قيد و شرط عمل ميکنن//د. به اين ترتيب، اگر زنان در خصوص آينده و نتيجه س//رمايهگذاري خود اطمينان کافي نداشته باشند، بيشتر در حاشيه حرکت کرده و کمتر به سرمايهگذاري روي ميآورند. آيا در ميان ما کس//ي پيدا ميشود که پول را دوست نداشته باشد؟ زنان بسيار کمي هستند که بگويند امور مالي ش//خصي، کس//لکننده اس//ت يا سرمايهگذاري پيچيده است. با اينکه داشتن پول براي رسيدن به خواستههاي زندگي کسلکننده نيست و سرمايهگذاري هم امري پيچيده نيست. پس چرا بازارهاي مالي ما را به ثروت نميرس//اند؟ حتي وقتي ما بيشتر وقت زندگي خود را روي بررس//ي مس//ايل پيرامون سرمايهگذاري گذاشتهايم. هميناالنشروعکنيد منتظر چه چيزي هستيد؟ از وقتي که شما س//رمايه خود را وارد بازار کنيد، س//رمايه شما فعالي//ت خود را آغاز ميکند و س//ال به س//ال رش//د ميکند. با يک مثال ساده ميتوان قضيه را اينگونه شفاف کرد که اگر شما 10 هزار دالر سرمايهگذاري کردهايد و در سال اول نهايت سود 10 درصدي به دست آوردهايد، به اين ترتيب شما يکهزار دالر س//ود در سال اول کسب کردهايد. اگر اين پروسه را در سال آينده ادامه دهيد شما يک هزار دالر ديگر در سال دوم داريد به اضافه 100 دالر س//ودي که از يک ه//زار دالر اول به دس//ت آوردهايد. اي//ن 100 دالري که بهعنوان سود سود به دس//ت شما رسيده است در واقع يک شعبدهبازي براي سرمايه شماست و ميتوان آن را معجزه سرمايه اوليه ناميد و تنها کاري که بايد انجام دهيد اين است که به سرمايهگذاري ادامه دهيد. نگاهبلندمدت اي//ن حقيقت کام//ال قابل درک اس//ت که بازارهاي سهام بسيار شکننده و ريسکي هستند و اگر سرمايه خود را براي کوتاهمدت وارد بازار کنيد، ريسک بسيار زيادي را متحمل ميشويد به همين دليل براي س//رمايه خود چشمانداز بلندمدت داشته باشيد. اگر براي طوالنيمدت س//رمايهگذاري کنيد و نگاه بلندمدت داش//ته باش//يد ميتوانيد دس//تاندازهاي موجود را به راحتي پشت سر بگذاريد و از نوسانات بازار درس بگيريد و تجربه کسب کنيد. تصور کنيد افرادي ک//ه بعد از هر روند نزولي از بازار خارج ش//دند چه ضربههاي اقتصادي را به سرمايه خود وارد کردند. مثال در سال 2009 ميالدي شاخصها در بورسهاي آمريکا پس از افت ش//ديد دوباره روند صعودي را از س//ر گرفتند. پس، خروج از بازارها در شرايط بحراني اصال به صالح سرمايه ش//ما نيس//ت. اگر اعتقاد به عملکرد و فعاليت ش//رکتي که سهامدار آن هستيد را داريد پس به بازار س//رمايه هم اعتقاد داريد. وقتي سخن از س//رمايهگذاريهاي بلندمدت ميشود، زنان کمي انگيزهه//اي مردانه به خود ميگيرند. به اين دليل که بايد س//رمايه خ//ود را رها کنند و اج//ازه بدهند تا به خودي خود رش//د کنند. زنان//ي که به غير از کاره//اي خانه، در محافل اجتماعي نيز به فعاليتهاي تجاري مش//غول هستند شخصيتهاي منحصربهفردي دارند و با مردان شاغل قابل قياس نيستند. وقتي حرف از سرمايهگذاري ميشود عدهاي از اين قبيل زنان کامال ديد بلندمدت دارند و در سرمايهگذاري به سودهاي مناسبي دست مييابند. سرمايهگذاريبهعنوانيکعادت در يادداش//تي در کت//اب 5» قان//ون سرمايهگذاري« آمده است که بهترين کار براي شروع س//رمايهگذاري اين است که پس از هر پرداخت ماهانه و حقوقي که به دست ميآوريد قسمتي را براي سرمايهگذاري کنار بگذاريد. به اين ترتيب، سرمايهگذاريهاي مرتب و منظم، اي//ن امکان را به ش//ما ميدهد که با مش//کل زمانبندي روبهرو نشويد و بهترين زمان خريد و فروش را متوجه ش//ويد. با اين روش، ش//ما سرمايهگذاري را بهعنوان يک عادت براي خود خلق کردهايد و در هر روند نزولي و صعودي بازار، شما يک خريدار محسوب ميشويد که از تمام موقعيتهاي ناب بازار بهره بردهايد. جمعآورياطالعات وقتي س//رمايهگذاري ميکنيد، حتما بايد ب//ه قيمته//اي ديگر ه//م توج//ه کنيد. در وهل//ه اول، اگر يک مش//اور براي خود تعيين کردهاي//د، مبلغي را بهعن//وان پروژه يا ماهانه براي وي در نظر بگيريد. پيش//نهاد ميکنيم که ش//ما حداکثر يک درصد از کل دارايي که به دست مشاور ميدهيد را بهعنوان دستمزد ب//ه وي پرداخت کني//د. در گام بعدي به نظر ميرسد با صندوقهاي سرمايهگذاري که روي شاخصهاي معامالتي سرمايهگذاري کردهاند، وارد شويد که ريسک کمتري را پذيرا باشيد. در گام سوم، درخصوص هزينههاي معامالتي پرسوج//و کني//د و ب//ا آگاه//ي وارد ميدان س//رمايهگذاري ش//ويد. به طور مثال با 100 هزار دالر سرمايهگذاري ساالنه 6/5 درصد سود به دس//ت ميآوريد و در 30 سال با هزينهاي ساالنه معادل يک درصد ميتوانيد 500 هزار دالر کنار بگذاريد اما اگر هزينه متحمل شده بر ش//ما معادل دو درصد باشد، سود نهايي به 375 هزار دالر کاهش مييابد. تنوعسرمايهگذاريها س//رمايهگذاري ام//ر پيچيدهاي نيس//ت و ش//ما ميتوانيد به جاي اينکه مس//تقيم روي سهام شرکتها س//رمايهگذاري کنيد با خريد صندوقهاي س//رمايهگذاري با يک بار خريد، جمعي از س//هام ش//رکتها را خريداري کرده و ريس//ک سرمايهگذاري را به حداقل برسانيد. اگر بخواهيد مس//تقيما س//هم شرکت خاصي را خريداري کنيد هميش//ه سوالهاي فراواني را با خود همهجا به همراه داريد. خريد س//هام گوگل در اين موقعيت بهتر است يا فيسبوک؟ ب//ا اين اوض//اع ب//ازار هماکنون س//هم جنرال موتورز را بفروشم به ضررم نخواهد بود؟ اما اگر صندوقهاي س//رمايهگذاري را خريداري کنيد هيچوقت اينگونه دل مشغوليها را نداريد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.