برگزاري نشست تخصصي امنيت سايبري در بازار سرمايه

Jahan e-Sanat - - News -

س//ومين نشست تخصصي امنيت سايبري با هدف سرعتبخشي به ارتقاي امنيت اطالعات در حوزه بازار سرمايه برگزار شد.

ب//ه گزارش س//نا، در اي//ن نشس//ت تخصصي که ب//ا حض//ور کارشناس//ان امنيت و فن//اوري اطالعات ش//رکتهاي نرماف//زاري ب//ازار س//رمايه و حراس//ت س//ازمان بورس و به ميزبان//ي مرکز نظارت بر امنيت اطالعات بازار س//رمايه )مکنا( برگزار شد، برنامههاي کوتاهمدت، بلندمدت و همچنين موضوعات تخصصي امنيت سيستمها و زيرساختهاي شبکه مورد بررسي قرار گرفت و بر اجراي کامل و صحيح اس//تانداردهاي امنيت اطالعات و س//ند الزامات امنيت اطالعات بازار س//رمايه تاکيد ش//د. در اين نشست احمد سحرخيز، رييس مرکز نظارت بر امنيت اطالعات بازار س//رمايه )مکن//ا( با ي//ادآوري اينکه امروز تهديدات س//ايبري در کمين سيس//تمها و زيرس//اختهاي فناوريمحور همه کشورهاس//ت، تصريح ک//رد: ميتوان پيشبيني ک//رد که اي//ن قبيل تهديدات در جه//ان امروز، روند فزاين//دهاي دارد و از اين رو بايد آمادگيهاي الزم در اين خصوص س//رلوحه فعاليتهاي اين حوزه باش//د. وي افزود: فضاي امن تبادل اطالعات، ضرورتي براي پيش//برد اهداف اقتصادي کش//ور و زمينهساز رونق و اعتماد به بازار س//رمايه اس//ت. کارشناسان حاضر در اين جلسه نيز به تبادل نظر در خصوص سيستمهاي تش//خيص نفوذ بهروزرساني سامانهها و انجام پايش و ارزيابيهاي امنيتي پرداخته و اجراي دستورالعملها رام//وردتاکي//دق//راردادن//د.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.