انتشار صورتهاي مالي »بمپنا«

Jahan e-Sanat - - News -

توليد برق عسلويه مپنا در دوره 12 ماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 سه هزار و 778 ميليارد و 824 ميليون ريال سود انباشته در حسابهاي خود منظور کرد. ش//رکت توليد برق عسلويه مپنا صورتهاي مالي 12 ماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 را حسابرسي شده منتشر کرد. براساس اين گزارش، »بمپنا« در دوره يکس//ال گذشته با سرمايه 728 ميليارد ريال معادل سه هزار و 757 ميليارد و 971 ميليون ريال درآمد عملياتي داش//ت. از درآمدهاي عملياتي اين ش//رکت بهاي تمامشده درآمدهاي عملياتي کسر و سود ناخالص دوره به مبلغ دو هزار و 424 ميليارد و 125 ميليون ريال رسيد. از سود ناخالص دوره نيز هزينههاي فروش، اداري و عمومي کسر شد و سود عملياتي به مبلغ دو هزار و 414 ميليارد و 881 ميليون ريال محاسبه شد. از سود عملياتي دوره نيز هزينههاي مالي و هزينههاي غيرعملياتي کسر شد و سود خالص دوره به مبلغ يکهزار و 724 ميليارد و 213 ميليون ريال بهدست آمد و بر اين اساس مبلغ دو هزار و 368 ريال سود به ازاي هر سهم کنار گذاشته شد. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ سه هزار و 778 ميليارد و 824 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي اين شرکت منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.