افزايش سرمايه 33 درصدي »وتوسم«

Jahan e-Sanat - - News -

شرکت سرمايهگذاري توسعه ملي پيشنهاد افزايش سرمايه يکهزار و 500 ميليارد ريالي معادل 33 درصد را به مجمع عمومي فوقالعاده داد. شرکت سرمايهگذاري توسعه ملي اعالم کرده است برنامه افزايش سرمايه از مبلغ چهار هزار و 500 ميليارد ريال به شش هزار ميليارد ريال دارد. براساس اين گزارش، افزايش سرمايه »وتوسم« از محل مطالبات حالشده سهامداران و آورده نقدي به منظور جبران سرمايهگذاريهاي انجامشده در ش//رکتهاي سرمايهپذير، اصالح ساختار مالي و جلوگيري از خروج وجه نقد، حفظ جايگاه ش//رکت در بازار سرمايه و افزايش نقدشوندگي س//هام که در تاريخ 13 خرداد 1396 به تصويب هيات مديره رس//يده و جهت اظهارنظر به حس//ابرس و بازرس قانوني ارسال شده، خواهد بود. بديهي است افزايش سرمايه يادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومي فوقالعاده است و در اين خصوص اطالعرساني خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.