انتشار صورتهاي مالي »وبانک«

Jahan e-Sanat - - News -

سرمايهگذاري گروه توسعه ملي )سرمايهگذاري بانک ملي ايران( صورتهاي مالي 12 ماهه منتهي به 30 اس//فند 1395 را با سرمايه 16 هزار و 250 ميليارد ريال به صورت حسابرسيش//ده منتشر کرد. ش//رکت سرمايهگذاري گروه توس//عه ملي )سرمايهگذاري بانک ملي ايران( در دوره 12 ماهه يادش//ده مبلغ 9 هزار و 467 ميليارد و 31 ميليون ريال س//ود خالص کس//ب کرد و به هر سهم مبلغ 583 ريال س//ود اختصاص داد که نس//بت به دوره مشابه سال 49، معادل پنج درصد افزايش نشان ميدهد. »وبانک« سود انباشته پايان دوره يادشده را مبلغ هش//ت هزار و 150 ميليارد و 390 ميليون ريال اعالم کرده است. يادآوري ميشود اين شرکت در دوره مشابه سال 49، مبلغ 9 هزار و 23 ميليارد و 155 ميليون ريال سود خالص و 555 ريال سود به ازاي هر سهم شناسايي کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.