شفافسازي دوگانه »ثاباد«

Jahan e-Sanat - - News -

مجتمعهاي توريس//تي و رفاهي آبادگران ايران پيشبيني درآمد هر س//هم سال مالي منتهي به 29 اس//فندماه 96 و اطالعات و صورتهاي مالي مياندورهاي س//ه ماهه منتهي به 31 خردادم//اه 96 را به صورت حسابرسينشده منتشر کرد. شرکت کاشي پارس با سرمايه042 ميليارد ريال در سال مالي منتهي به 29 اسفندماه سالجاري، سود هر سهم را مبلغ 85 ريال پيشبيني و اعالم کرد که طي دوره سه ماهه نخست اين سالماليباشناسايي31 ريالزيانبهازايهرسهمازپيشبينيهايخود جا مانده است. »ثاباد« زيان خالص دوره سه ماه منتهي به 31 خردادماه 96 را مبلغ سه ميليارد و 98 ميليون ريال اعالم کرد. يادآور ميشود شرکت مجتمعهاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران در دوره سه ماهه منتهي به 31 خردادماه ،1395 سود خالص را مبلغ سه ميليارد و 276 ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم را 14 ريال اعالم کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.