سرمايه »ثاخت« 2 برابر ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

س//ازمان بورس و اوراق بهادار با افزايش سرمايه صددرصدي شرکت بينالملليتوسعهساختمانموافقتکرد.افزايشسرمايهشرکتبينالمللي توسعه ساختمان از مبلغ سه هزار ميليارد ريال به مبلغ شش هزار ميليارد ريال از محل مطالبات حالشده سهامداران و آورده نقدي از سوي سازمان بورس بالمانع اعالم ش//د. براساس اين گزارش، افزايش سرمايه شرکت بينالمللي توسعه ساختمان به منظور اصالح ساختار مالي، تقويت بنيه مالي و جلوگيري از خروج نقدينگي خواهد بود. افزايش سرمايه »ثاخت« حداکث//ر ت//ا 60 روز پس از تاريخ اين مجوز امکانپذير خواهد بود. عدم افزايش سرمايه در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز ميشود و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.