13 ميليارد ريال سود انباشته »وملي«

Jahan e-Sanat - - News -

س//رمايهگذاري گروه صنعتي مل//ي در دوره 12 ماهه منتهي به 30 اس//فندماه 95 مبلغ 13 ميليارد و 26 ميليون ريال س//ود انباش//ته در حسابهاي خود منظور کرد. شرکت سرمايهگذاري گروه صنعتي ملي صورتهايماليسالماليمنتهيبه03 اسفندماه59 راحسابرسينشده منتشر کرد. براساس اين گزارش اين شرکت در سال گذشته و با سرمايه 247 ميليارد و 360 ميليون ريال مبلغ چهار ميليارد و 103 ميليون ريال درآمدهاي عملياتي داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.