معرفي کوچکترين سهامداران بورسی

Jahan e-Sanat - - News - شفافسازي زيرساخت

مديريت امور ناش//ران شرکت سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه)سمات(، فهرست کوچکترين سهامداران بازار سرمايه را تا پايان خرداد 96 منتشر کرد. به گزارش عمومي سمات، جديدترين آمارها نشان ميدهد کهدرماهگذشته22کدسهامداريبراينوزاداندرکشور

مجمع عمومي هفت ش//رکت از شرکتهاي سبد سهام عدالت طي چند روز آينده برگزار شده و به اين ترتيب سود قابل تقسيم ميان مشموالن سهام عدالت در سالجاري مشخصتر خواهد شد. به گزارش سنا، نگاهي از ترکيب سبد سهام عدالت نشان ميدهد در حال حاضر نام 60 شرکت در پرتفوي اين سهام تحت عنوان شرکتهاي سرمايهپذير قرار دارد. بر اين اساس، اين 60 شرکت بايد هر ساله پس از برگزاري مجامع، سود تقسيمي خود را به سازمان خصوصيسازي بدهند و اين سازمان هم بابت اقساط سهام عدالت، سودهاي دريافتي را به حساب خزانه واريز ميکند. البته پس از پايان مهلت 10 ساله قانوني تعيين شده، سازمان خصوصيسازي از امسال موظف است سود تقسيمي مجامع شرکتها را به حساب سهامداران عدالت واريز کند. به همين دليل از فروردين سالجاري اين سازمان اقدام به دريافت شماره شباي حساب بانکي مشموالن سهام عدالت از طريق سامانه اين سهام کرده است تا پس از پايانفصلمجامع،شرکتهايسرمايهپذيرسودسالمالي59 خود را به حساب مشموالن واريز کند. بر اين اساس نگاهي به وضعيت برگزاري مجامع شرکتهاي حاضر در پرتفوي سهام صادر ش//ده است. هادي بشارت، سيد علي کاهه و رقيه الريجاني سه روزه از مشهد کوچکترين نوزاداني هستند که خرداد ماه کد سهامداري خود را از شرکت سپردهگذاري عدالت نش//ان ميدهد تاکنون مجامع عمومي 11 ش//رکت س//رمايهپذير برگزار شده و 9 شرکت موفق به تصويب سود مرکزي دريافت کردهاند. براس//اس اين گزارش، والدين س//پهر ساجد از مش//هد، فاطمه نورا معتمدي از تهران با دريافت کد س//هامداري در چهارمين روز تولد، محمد جهت تقسيم بين سهامداران شدهاند. همچنين مبلغ سود سهام عدالت از سود تقسيم شده اين 9 شرکت، معادل 770 پنداشته از گرمي و فرهاد از گناباد در پنجمين روز تولد و آدريان فتح//ي از تهران در هفتمين روز براي نوزادان خود کد سهامداري دريافت کردهاند تا در رتبههاي بعدي کوچکترين سهامداران بازار سرمايه قرار گيرند. ميليارد تومان اس//ت که ظرف مهلت هشت ماه طبق قانون تجارت از سوي اين شرکتها به نفع سهامداران و به حساب آنان توزيع خواهد شد. به عالوه اينکه مجمع عمومي ساالنه شرکتهاي پتروشيمي بيستون در روز 14 تير، پتروشيمي تبريز در روز 17 تير و دو شرکت پتروشيمي جم و چادرملو در روز 18 تيرماه برگزار ش//ده است و رفتهرفته سود قطعي تقسيمي اين شرکتها نيز براي اختصاص به مشموالن سهام عدالت مش//خص خواهد شد. اين گزارش ميافزايد؛ از ديگر ش//رکتهاي سبد س//هام عدالت که مجمع آنها در آستانه تشکيل است ميتوان به برگزاري مجمع عمومي ساالنه شرکت کارخانجات مخابراتي ايران در فردا 22) تير(، پتروشيمي مارون روز 24 تير، پتروش//يمي بندر امام روز 26 تير، فوالد آلياژي ايران روز 27 تير، پااليش نفت شيراز روز 28 تير، ملي صنايع م//س ايران روز 28 تير و پااليش نفت تهران روز 31 تيرماه اش//اره کرد که در صورت تصويب سود قابل تقسيم از سوي اين مجامع عمومي، س//هم سود س//بد سهام عدالت بيشتر مشخص خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.