رفتوآمد 18 نماد در بورس

Jahan e-Sanat - - News - اتفاق

در پايان معامالت تاالرهاي بورس اوراق بهادار تهران در روز گذشتهتعداد9 نمادبازگشاييو9 نمادمتوقفشد.بهگزارش بورس تهران، نماد معامالتي شرکت بيمه پارسيان)پارسيان( با توجهبهارائهصورتهايماليحسابرسيشدهسالماليمنتهي به03 اسفند59،گسترشصنايعوخدماتکشاورزي)تکشا(، داروسازيکوثر)دکوثر(،صنايعکاشيوسراميکسينا)کساوه(، لعابيران)شلعاب(، توليدي شيشه دارويي رازي)کرازي( پس از برگزاري مجمع عمومي عادي س//االنه مبني بر تقسيم سود نقدي، اي//راندارو )ديران( پ//س از برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده مبني بر تصويب افزايش س//رمايه، لبنيات کالبر )غالبر(، بهنوش ايران)غبهنوش( با توجه به ارائه صورتهاي مالي حسابرس//ي شده س//ال مالي منتهي به 30 اسفند 95 بازگشايي شدند. همچنين نماد معامالتي شرکتهاي توليدي لنت ترمز ايران)خلنت(، زامياد)خزاميا(، گروه کارخانههاي نورد آلومينيوم)فنوال(، سيمان داراب)ساراب(، شهد ايران)غشهد(، معدني و صنعتي گلگهر)کگل(، معادن بافق)کبافق( جهت برگ//زاري مجمع عمومي عادي س//االنه به منظور تصويب صورتهاي مالي، ش//رکت بورس اوراق بهادار تهران )بورس( جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه به منظور تصويب صورتهاي مالي، ش//رکتهاي کارگزاران بورس اوراق بهادار )کبورس(، نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار)نبورس( با توجه به توقف نماد اصلي متوقف شدند. شايان ذکر است، قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت معدني و صنعتي گلگهردرسررسيدآبانماه6931 باتوجهبهتوقفنماداصلي در ب//ازار نقد )کگل( مبني بر برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه به منظور تصويب صورتهاي مالي در پايان معامالت امروز متوقف خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.