برخی کارخانجات تنها برای واردات ایجاد شدهاند

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- در دیداری که میان رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران با رییس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری ارمنستان انجام شد، دو طرف در خصوص توسعه مناسبات تجاری دو کشور گفتوگو کردند. بر همین اساس رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران طی سخنانی از ارمنستان به عنوان دروازه ورود محصوالت ایرانی به بازار منطقه اوراسیا یاد کرد و گفت: همکاری تجاری دو کشور را میتوان بهگونهای برنامهریزی کرد که ارمنستان به عنوان پل ارتباطی صادرات کاال و خدمات ایران به کشورهای اروپایی باشد.

محسن مهرعلیزاده همچنین به ظرفیت باالی ساخت هتلهای چهار و پنج ستاره در ایران اشاره کرد و افزود: در این زمینه، شرکتهای ساختمانی و عمرانی ارمنستان میتوانند روی سرمایهگذاری در ایران برنامهریزی کنند.

در ادامه آندرانیک الکس//انیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری ارمنستانضمناعالمعالقهمندیتجارکشورشبرایافزایشتجارتباایران، از آمادگی این اتاق برای طراحی و تدوین نقشه راه همکاریهای اقتصادی بخشخصوصی دو کشور خبر داد.وی با استقبال از موضوع سرمایهگذاری در بخش ساخت هتل در ایران، گفت: شرکتهای ارمنستانی در این زمینه از سابقه درخشانی در ساخت هتلهای برند و مشهور برخوردارند و با همکاری سرمایهگذارانی از دیگر کشورها پروژههای موفقی را به سرانجام رساندهاند.

اگرچه ایران در زمینه دانههای روغنی بیشاز09 درصدبهخارجازکشوروابسته است اما به منظور خودکفایی در تولید این محصول،تولیددانههایروغنیدرکشوردر حال توسعه است. این در حالی است که به گفته مجری طرح دانههای روغنی، برخی کارخانجات تنها به فکر واردات و به دست آوردن سود بیشتر در این حوزه هستند.

علیرضامهاجردرنشستیخبریبابیان اینکه برخی کارخانجات برای واردات ایجاد شدهاند، گفت: آنها بیشتر از تولید به فکر واردات هس//تند و سودی که میکنند در واردات روغن خام اس//ت، نه واردات دانه و کنجاله.بنابراینمابایدمانعتوسعهبیرویه این کارخانجات شویم تا تعادل بین تولید و تبدیل در کشور ایجاد شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه چراواردکنندگانبهدنبالوارداتروغنهای باکیفیتی مانند روغن آفتابگردان و کنجد نیس//تند، تصریح کرد: چون سود آنها در واردات روغن پالم و سویاست. همچنین در کشور ما کنترل مناسبی روی کیفیت این محصوالتوجودندارد.امااگراینکنترلها بیشتر شود، کسی جرات نمیکند روغن بیکیفی//ت پالم و س//ویا وارد کند چراکه به راحتی میتوانیم از کش//ورهای اروپای شرقی که رابطه خوبی با آنها داریم روغن مورد نیازمان را تامین کنیم. مهاجر در ادامه گفت:59 درصدوارداتروغنکشورتوسط بخشخصوصیواردمیشود.ویاظهارکرد: واردات دانههای روغنی و عدم پرداخت به موقع پول کشاورزان طرح کاشت دانههای روغنی را با شکست مواجه خواهد کرد که واردکنندگانمنتظرهمینهستند. افزایشمصرفسرانهروغن مشاوروزیرجهادکشاورزیبابیاناینکه اگر در س//الجاری میزان تولید دانههای روغن//یبه004 هزارتنبرس//دظرفیت کارخانجاتروغنکش//یما6 میلیونتن یعنی51برابرظرفیتتولیداست،گفت:نیاز مابهروغنحدود3 میلیونتنوظرفیت کارخانجات5/2 برابرنیازکشوراست.وی تصریح کرد: مصرف سرانه روغن در کشور 20 کیلوگرموحداقل7 کیلوگرمبیشاز مصرف سرانه جهان است بنابراین ما نیاز به کاهش مصرف س//رانه در کشور داریم. مجری طرح دانههای روغنی همچنین در ادامه از واردات روغنهای بیکیفیت انتقاد کرد. مهاجر با بیان اینکه در راستای اقتصاد مقاومتی،یکیازبزرگترینمشکالتکشور که امنیت غذایی اس//ت، به شدت کاهش یافته است، گفت: از سال گذشته با اجرای طرح دانهه//ای روغنی، اقدامات خوبی در این زمین//ه رخ داده و تاکنون حدود 170 هزارتن کلزا از کش//اورزان خریداری شده اس//ت.مجری طرح دانههای روغنی افزود: این عدد نسبت به سال گذشته که تولید حدود 68 هزارتن کلزا را نش//ان میدهد، بیشاز5/2 برابرافزایشیافتهاست.مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای سال زراعی79-69 برنامهماایناستسطحزیر کش//ت کلزا را به حدود 300 هزار هکتار برسانیم، اظهار امیدواری کرد: از این سطح کشتبیشاز005 هزارتنکلزادرکشور تولید شود که این اتفاق برای اولین بار در کشور رخ میدهد. مشارکتکارشناسانآلمانی مهاجر درب//اره برنامههای وزارت جهاد کشاورزیبرایتوسعهکشتدانههایروغنی افزود: ما با کارشناس//ان آلمانی هماهنگ کردهایم و قرار است این کارشناسان برنامه آموزش تولید دانههای روغنی را در کشور پیادهکنند.بهاینترتیبطیدوسالآینده 300 کارشناسآموزشخواهنددیدوبرنامه تولید دانههای روغنی پایدار میشود. وی با اشارهبهاینکهدرزمینهدانههایروغنیبیش از09 درصدبهخارجازکش//وروابستهایم، گفت: ما به منظور پایداری تولید گندم و خودکفاییدرتولیداینمحصولهمچنین به دلیل اینکه ساالنه بیش از چهار میلیارد دالر ارز ص//رف واردات دانهه//ای روغنی، کنجاله و روغن خام میش//ود باید تولید دانههای روغنی را توسعه ببخشیم.مجری طرحدانههایروغنیهمچنینبابیاناینکه ساالنه مجبور به واردات سه تا چهار میلیون تن علوفه هستیم، اظهار داشت: از طرفی بحث سالمت جامعه در این میان مطرح اس//ت و با توجه به اینک//ه تولید دانههای روغنیدرکشورسالماستواینمحصوالت تراریخته نیستند، بنابراین ضریب سالمت جامعه افزایش پیدا میکند.مهاجر با بیان اینکه از تمام مسووالن کشور به ویژه رهبر انقالبورییسجمهورکمکمیخواهیمتا این طرح را با موفقیت به سرانجام برسانیم، تصریحکرد:تاکنونحدود07 درصدپول کش//اورزان کلزاکار در اس//تانهای گرم و معتدلپرداختشدهوامیدوارهستیمتادر آیندهنزدیکباقیبدهیاینتولیدکنندگان نیزپرداختشود.مشاوروزیرجهادکشاورزی اضافه کرد: عالوه بر کلزا محصوالتی مانند آفتابگردان، کنجد، سویا و گلرنگ در سبد تولید دانههای روغنی قرار دارند و ما سال گذشتهارقامبسیارخوبیازآفتابگردانراوارد کشورکردهایمکهعملکردبسیارباالییدارند ودرحالحاضرسطح کشتآفتابگردان به اندازه کلزا در حال پیشرفت است ضمن اینکه امیدواریم سال آینده خبرهای بهتری در این زمینه به مردم اعالم کنیم.مهاجر با بیاناینکهمصرفروغنکنجددرسالهای اخیر در جامعه رو به افزایش است، گفت: مصرف این روغن نقش بس//یار مهمی در تضمین سالمت جامعه دارد. همچنین ما تولید گلرن//گ را در زمینهای کمبازده و کمآب در دستور کار قرار دادهایم که عالوه برتامینروغن،ایجاداشتغالنیزازاینطریق اتفاقمیافتد.

ب/ه دنب/ال افزای/ش کیفیت روغنهای مصرفی

مشاوروزیرجهادکشاورزیبابیاناینکه در سال 42 مصرف سرانه روغن در کشور 2/5 کیلوگرم بوده است، اظهار داشت: در حالحاضراینعددبه02 کیلوگرمرسیده کهاینعددبسیاروحشتناکیاست.

مهاجر اضافه کرد: بر اساس گزارشات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیش//ترین درص//د مرگ و می//ر در ایران مربوط به سکته قلبی و ناشی از گرفتگی قلب و عروق است که استفاده از روغنهای کمکیفیت میتواند یکی از دالیل این امر باشد.وی با بیان اینکه ما با وزارت بهداشت به ص//ورت مش//ترک روی مصرف روغن باکیفی//ت، عدم مصرف بیروی//ه روغن و بدمصرفیاینمحصولکارمیکنیم،افزود: به دنبال کاهش مصرف روغن در جامعه و افزایشکیفیتروغنهایمصرفیهستیم. همچنین در تالشیم مردم را آگاه کنیم که چه سم مهلکی را در خانواده خود استفاده میکنندچراکهامروزهکمترخانوادهایپیدا میشودکهیکیازاعضایآنبامشکلقلب و عروق مواجه نباشد.

پیشبینی تولید 180 هزار تن کلزا

مجری طرح دانهه//ای روغنی با بیان اینکهپیشبینیمیشودامسالحدود081 تا 200 هزار تن کلزا در کشور تولید شود، گفت:پیشبینیکلتولیددانههایروغنی بین083 تا004 هزارتناست.

مهاجر با اش//اره به واردات بیش از 90 درصد روغن مورد نیاز کشور گفت: روغن خامی که وارد کش//ور میش//ود و میزان آن در سالهای مختلف متفاوت است، از دو منبع روغن س//ویا و روغن پالم تامین میش//ود که واردات روغن سویا از برزیل و آرژانتی//ن و واردات روغن پالم از مالزی و اندونزی انجام میشود.وی تصریح کرد: از واردکنندگان انتظار داریم به سوی واردات روغن آفتابگردان، کلزا و کنجد پیش بروند. ضمن اینکه اختالف در قیمتهای جهانی این محصوالت چندان زیاد نیس//ت و به راحتی میتوانیم این روغنهای باکیفیت را از کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی تامینکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.