افزایش04 درصدیقیمت،بایدبررسیشود

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-بهدنبالافزایشقیمت04 درصدیبرخیبرندهایآببستهبندی دربازار،رییسسازمانحمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگاناینافزایش یکباره قیمت را غیرطبیعی دانست و گفت که باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. محمود نوابی درباره اینکه برخی برندهای آب معدنی قیمت خود را از 500 توم//ان به 700 تومان افزایش دادهاند، گفت: افزایش قیمتی که در این زمینه اتفاق افتاده از نظر ما غیرمتعارف است و حتما باید دالیل آن بررسی شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: گرچه آبهای بستهبندی در گروه یک کاالیی که مشمول قیمتگذاری تکلیفی هستند، قرار ندارند اما به هرحال باید نظارت روی آن صورت گیرد. ضمن اینکه باید در نظر گرفت سهم مصرف آبهای بستهبندی در بازار کم است.نوابی افزود: در کشور ما سهم آبهای معدنی و بستهبندی در بازار آب پنج درصد است که فوقالعاده پایین است. برای همین واحدهای تولیدکننده آب معدنی و بستهبندی باید بدانند با باال بردن قیمت به باال بردن سهمشان در بازار کمک نخواهند کرد. وی ادامه داد: معتقدم چنین افزایش قیمتی آن هم در فصل گرما و در وضعیت بازار انتحار است و با افزایش قیمت بیجهت به تولید خود ضربهمیزنند.رییسسازمانحمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگانبااشاره به لزوم افزایش کیفیت واحدهای تولیدی تاکید کرد: افزایش کیفیت نباید لزوما به همراه افزایش قیمت باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.