افزایش9 برابریقیمتطییکسال

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- به دلیل کاهش تولید پیاز در کشور، قیمت این محصول از کیلویی 400 تومان در س//ال گذشته به 3500 تومان در سالجاری رسیده است. در همین خصوص رییس اتحادیه بارفروشان با اشاره به اینکه دولت خرید تضمینی پیاز را چند سال انجام نداده است، افزود: تعطیل شدن این رویه از سال گذشته تاکنون سبب کاهش سطح زیرکشت و تولید پیاز شده است. علیقربانیتوسعهنیافتنصنایعتبدیلیراازدیگرمشکالتمازادمحصوالت و فرآوری آنها عنوان کرد که میتواند در تنظیم بازار و جلوگیری از این نوع مشکالتاثرگذارباشد.نایبرییساتحادیهبارفروشانبروزسیلدربندرعباس و جیرفت را نیز از دیگر دالیل کاهش تولید اعالم کرد و افزود: این اتفاق نیمی از محصوالت پیاز در این منطقه را از بین برده است. قربانی گفت: سرمازدگی محصوالت اصفهان و دزفول نیز کاهش عرضه پیاز را به همراه داشته است در حالی که محصوالت این استانها هماکنون باید در بازار عرضه میشد. وی افزود: مشکل قیمت با ورود محصوالت دیگر استانها در02 تا52 روز آینده حل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.