بیرغبتیمردمبهخریدطال

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- در حال حاضر از حدود 2850 واحد طالسازی تهران ، 800 واحد تعطیلشدهاندوهمچنینطبقآماررسمیدرکشوراز23 هزارواحدتولیدی طال، حدود چهار هزار واحد تعطیل ش//دهاند. این در حالی اس//ت که به گفته رییس اتحادیه طال و جواهر کشور، برآوردها در سه سال پیاپی با بررسی ویترین طالفروش//یها نشان میدهد که به طور میانگین 15 تا 22 درصد مصنوعات داخل ویترینها، به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است.محمد کشتیآرای با بیان اینکه طالی وارداتی وجود ندارد، اظهار کرد: ورود مصنوعات طال به کشور ممنوعاستاماهرشخصیکهواردکشورمیشودمیتواندتا051 گرمطالی دستسازبرایمصرفشخصیواردکند.ویهمچنینبهافتقیمتطالدرچند هفته گذشته اشاره کرد و گفت: قیمت طال در دو سه هفته گذشته با افت6/1 درصدی مواجه شده که این افت طی مدت 10 روز تا دو هفته، قابل مالحظه است.رییس اتحادیه طال و جواهر کشور همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس آمار غیررسمی حدود 300 تا 400 تن طالی ساخته شده، توسط مردم خریداری شده و در منازل آنان نگهداری میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.