ستیزهگریعربستان

Jahan e-Sanat - - News -

چرخشموضععربستاندرفروشنفت به خريداران آسيايي

از سويي شركت آرامكوي عربستان سعودي نياز نفتخاممشتريانشدرهندوآسيايجنوبشرقي و همچنين چهار خريدار آسياي شمالي را در ماه آگوستبهطوركاملتامينميكند.

اين تصميم نشان ميدهد عربستان سعودي ك//ه بزرگترين صادركننده نفت جهان اس//ت، قصد دارد سهم بازارش در آسيا را كه قويترين رشد تقاضا را در ميان ساير مناطق جهان دارد، حفظ كند.

عربستانسعوديدرراستاياجرايتوافقكاهش توليدكشورهايعضووغيرعضواوپك،صادراتنفت به اروپا و آمريكا را كاهش داده است.

يك منبع آگاه به رويترز گفت: در ماه آگوست هيچ كاه//ش عرضهاي حتي ب//راي گريدهاي س//نگينتري مانند عرب مديوم و نفت سنگين وجود ندارد. حداقل يك خريدار آسياي شمالي نيز نفت »عرب هوي« مورد تقاضايش را به طور كامل دريافت خواهد كرد. عرضه كامل نفتخام از سوي عربستان در ماه آگوست برخالف اقدام اين كشور در كاهش عرضه به اين خريداران در نيمه اول سال ميالدي جاري است.

آرامكوي عربستان توليد نفت سنگين ارزانتر را براي عمل به سهميه كاهش توليد تعيين شده از سوي اوپك كاهش داده است.

اينشركتنفت»عربهوي«رادرماهآگوست با كمترين تخفيف در بيش از س//ه سال گذشته ميفروشد.

كاهشتوليداوپكقيمتهاينفتسنگينترش خاورميانه يا گريدهاي حاوي سولفور باال را افزايش داده و پااليش//گاههاي آسيايي را واداشته به دنبال جايگزينهاييازروسيه،آفريقاوآمريكاباشند.

هندهفتهگذشتهنخستينمحمولهنفتازآمريكا را خريداري كرد و پااليشگاههاي هندي قصد دارند نفتبيشتريازاينكشورخريداريكنند.عربستان سعودي همچنان به فروش نفت سبك بيشتر به ژاپن ادامه ميدهد.

براساس گزارش رويترز، عربستان سعودي سهم بازارش در ژاپن كه بزرگترين بازار آس//يايي اين كشور به شمار ميرود را در نيمه نخست سالجاري افزايش داد. واردات نفت عربستان سعودي به ژاپن درفاصلهژانويهتاژوئنبه3/1 ميليونبشكهدرروز رس//يدكه7/7 درصدنسبتبهمدتمشابهسال گذشتهرشدداشت.

با اين اقدام عربس//تان، قيمت نف//ت ديروز در بازاره//اي جهاني افت ك//رد، به طوري كه قيمت نفتخام تگزاس غرب WTI براي تحويل در ماه آگوس//تبا64/0 دالركاهشبه39/34 دالربراي هر بشكه رسيد و نفتخام برنت درياي شمال براي تحويلدرماهسپتامبربا84/0 دالركاهشبه04/64 دالر براي هر بشكه رسيد.

بازارنفتدرشرايطيبحرانيقرارداردونگرانيها ازاينكهافزايشذخايرجهانينفتممكناستباعث بياثر شدن محدوديت اعمال شده با اوپك و ساير توليدكنندههاي مهم شود، در حال افزايش است. ذخايرنفتخامآمريكابيشاز001 ميليونبشكه باالتر از ميانگين پنج ساله خود باقي مانده است و حتيباقيمتهاي04تا05دالريهمظرفيتتوليد نفتشيلآمريكاميتواندافزايشپيداكند.همچنين افزايشتوليداتليبيونيجريههمبحرانيبودناين شرايطراتشديدميكند.

درچنينشرايطيحتيممكناستقيمتنفت بهكمتراز04 دالرهمتنزلكندمگراينكهكاهش مداومي در مقدار ذخاير نفتي و تعداد چاههاي فعال ايجادشود.طبقتحقيقيكهتوسطبلومبرگانجام شدذخايرنفتخامآمريكاهفتهگذشته58/2ميليون بشكهكاهشيافت. افزايشتوليدماهانهاوپك براساساينگزارشطبقآمارمنابعثانويه،توليد نفت اوپك با افزايش توليد اعضايي كه از مشاركت در توافق كاهش توليد معاف شدهاند در ژوئن بيش از003 هزاربشكهدرروزافزايشيافت.

سازمانكشورهايصادركنندهنفتاوپكموافقت كرده اس//ت براي حذف م//ازاد عرضه و حمايت از قيمتها،توليدشراحدود2/1 ميليونبشكهدر روز از ژانويه سال جاري تا مارس سال آينده كاهش دهد. روسيه و 10 توليدكننده غيراوپك موافقت كردند توليدشان را حداكثر نيم ميليون بشكه در روزكاهشدهند.

طبق ارزيابي منابع ثانويه اوپك كه اين سازمان از آنها براي رصد توليد خود استفاده ميكند، با در نظرگرفتننيجريهوليبيكهازتوافقكاهشتوليد معافشدهاند،توليد31 عضواوپكدرژوئنبهحدود 32/47 ميليون بشكه در روز افزايش يافت. ميزان توليدژوئن033 هزاربشكهدرروزباالترازرقمتوليد ماه مي بود كه از سوي اوپك منتشر شده بود.

افزايشتوليدنيجريهوليبيكهتوليدشانبهدليل مناقشاتداخليمحدودشدهبود،قيمتهاينفترا تحت فشار قرار داده است.

افزاي//ش توليد اين كش//ورها موجب ش//ده صحبتهايبيشتريدرميانتوليدكنندگانبراي درخواست از ليبي و نيجريه براي پيوستن به توافق كاهشتوليدمطرحشود.

براساساطالعاتمنابعثانويه،توليد11 كشور عضو اوپك كه در توافق كاهش توليد مش//اركت دارندبه048/92 ميليونبشكهدرروزطيماهژوئن رسيد.اينرقمبهمعنايپايبندي79 درصديبه توافق كاهش توليد در ماه ژوئن است و نسبت به ماه مي كه ميزان پايبن//دي باالي صددرصد بود، كمترشدهاست.

گزارش بازار نفت ماهانه اوپك كه شامل ارزيابي توليدژوئنبرمبنايآمارمنابعثانويهاست،روزجاري منتشرميشود.اينآمارممكناستپيشازانتشار تحت بازبيني قرار گيرد زيرا برآوردهاي منابع ثانويه بيشتريبهآناضافهميشود.

اوپك از دو آمار براي مونيتور توليد خود استفاده ميكند كه يكي آمار فراهم ش//دن از س//وي هر كشور و ديگري آمار منابع ثانويه شامل رسانههاي صنعتياست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.