آگاهانه تيشه به ريشه صنعت نفت ميزنند

Jahan e-Sanat - - News -

معاون پيشين امور مهندسي وزارت نفت معتقد است انحراف از فرآيند توسعه در صنعت نفت از اواسط دولت نهم با معرفي وزيري كه حتي يك روز سابقه كار و آشنايي با مفاهيم اوليه نفت نداشت، آغاز شد.

س//يدعماد حس//يني ميگويد: همان زمان تعريف پروژههاي موسوم به53ماهه ادامه يافت و اوج نابساماني در تاريخصنعتنفترانيزباتصميممسووالنوقتوزارتنفت براي حراج گذاشتن منابع و سپردن سرنوشت بشكههاي بيزباننفتبهافرادمعلومالحالدردولتدهم،شاهدبوديم. ويبابياناينكه»تخريبساختاروسازمانريشهدارصنعت نفت تا به آنجا ادامه يافت كه در پايان دولت دهم، اساس و بنيان ديدگاههاي كارشناسي، تخصصي و نظارتي صنعت نفت را از بين رفته بود« به انرژي امروز گفت: مس//ووالن ارش//د وقت وزارت نفت كه در دولت گذشته كارشناسان و مديران امور بينالملل شركت ملي نفت ايران را مجبور به پذيرش بابك زنجاني در راس شبكه فروش نفت كشور كردند تا ميلياردها دالر سرمايه و پول نقد صنعت نفت را به تاراج ببرد، اين روزها از جذب سرمايه در صنعت نفت ناخشنود هستند و با فرار رو به جلو، همه توان و رسانههاي رسمي و غيررسمي خود را معطوف به تخريب وزارت نفت و دولت يازدهم و البته سنگاندازي براي اخالل در روند تشكيل كابينه دولت دوازدهم كردهاند. ماموريتمعمارانپروژههايموهومي سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در ادوار هفتم و هشتم با اشاره به اينكه در زمان عقد قراردادهاي موسوم به 53ماهه كه اتفاقا تمامي آنها نيز بدون برگزاري مناقصه و ترك تشريفات قانوني انجام شد و بهدليل ناآشنايي مديران ارشد تصميمگير وقت وزارت نفت با استانداردها و حداقل الزامات مهندسي در صنعت نفت، صرفا جنبه تبليغاتي و اهدافسياسيمدنظرقرارگرفت،تصريحكرد:مخالفتهاي تخصصيكميسيونانرژيمجلسدرآنزمانباتصميمات خلقالساعهاي كه آينده صنعت نفت را به تباهي كشاند از س//وي موافقان آن زم//ان وزارت نفت كه اين روزها در قامت مخالفاني سرسخت هرگونه تحرك در صنعت نفت را برنميتابند، مقابله با منافع ملي و ساختارشكني تشبيه ميشد، تا جاييكه از سوي روابطعمومي وزارت نفت در دولت دهم، بيانيههايي با ادبيات سخيف و بهدور از شئون اداري و اخالقي عليه بنده و رييس وقت كميسيون انرژي مجلس صادر ميشد.

حسيني با اش//اره به هدررفت انبوهي از سرمايههاي كش//ور در قالب تصميمهاي ناصحيح و غيرتخصصي در صنعتنفت،مقابلهباتداومعقبماندگيهايجبرانناپذير در برداشت از ذخاير ميادين مشترك نفت و گاز را نيازمند عزم ملي و پشتيباني تمامي اركان نظام از صنعت نفت برشمرد و گفت: واقعا جاي تعجب دارد كه مخالفان كنوني جذبسرمايهبرايتوسعهفاز11 پارسجنوبيدرمقابل هدررفتميلياردهادالرازمنابعنفتكهباحمايتمستقيم وزراي وقت و مسووالن ارشد دولت دهم انجام شد، سكوتي معنادارپيشهكردهانداماهمينافرادكهباجذبسرمايههاي خارجي و خروج پروژههاي برزمينمانده پارسجنوبي كه اتفاقا وعده افتتاح آن را در انتهاي دولت دهم داده بودند، سرسختانهمخالفتميكنند.

وي افزود: درحاليكه مس//ووالن وقت وزارت نفت در دولت دهم بايد پاسخگوي خسارات عظيم وارده به منافع ملي و صنعت نفت باشند، كار به جايي رسيده كه برخي از منتقدان با فضاسازي رسانهاي و حتي بياحترامي آشكار به رييسجمهور و وزراي موفق دولت ازجمله وزير نفت، سعي در معرفي خود بهعنوان مدافعان منافع ملي دارند؛ فارغ از اينكه اين بار برخالف گذشته، نه ناآگاهانه بلكه با آگاهي كامل از واقعيتهاي روز جامعه، تيش//ه به ريشه صنعت نفت خواهند زد. فراموشيامورمهندسينفت معاون پيش//ين امور مهندسي وزارت نفت با اشاره به اينكه در ابتداي دولت يازدهم و در همان نخستين روزهايي كه مس//ووليت اين معاونت را برعهده گرفته بودم، با مس//ايل عجيب و غريبي مواجه ش//دم، گفت: قاعدتا تمامي مس//ايل مرتبط با حوزههاي مهندس//ي از ابتداييتري//ن مراحل زمينشناس//ي و اكتش//اف تا بهرهب//رداري بايد در معاونت امور مهندس//ي به بحث و تبادلنظر گذاش//ته ش//ود تا با تدوين استانداردها و دستورالعملهاي يكپارچه از بروز انحرافهاي عملياتي در فعاليته//اي توس//عهاي جلوگيري ش//ود. اين در حالياس//ت كه هنگام تحويل معاونت امور مهندسي كه مسووليت آن را اتفاقا يكي از منتقدان اصلي وزارت نفت دولت يازدهم برعهده داش//ت و اين روزها تبديل به پاي ثابت برنامههاي سفارشي و تخريبي وزارت نفت ش//ده است، با كمال تعجب شاهد تعطيلي كامل امور مهندس//ي و رونق فعاليتهاي غيرمرتبط بودم؛ جالب آنكه اصليترين مسايل مرتبط با امور مهندسي صنعت نفت از جمله نظارت بر روند اجرايي هاي موسوم به 53ماهه، تعطيلي پااليشگاه ستاره خليجفارس، مديريت دانش و مهندس//ي ارزش به كل//ي در اين معاونت به فراموشي سپرده شده بود.

پيگي/ريويژهزنگنهب/رايپايشپروژههاي پارسجنوبي

بنابر اعالم سيدعماد حس//يني، در همان نخستين روزهاي آغاز به كار بيژن نامدار زنگنه در وزارت نفت دولت يازدهم،جلساتويژهايبهطورهفتگيباحضورشخصوزير نفت،مديرعاملشركتملينفتايران،معاونانبرنامهريزي وامورمهندسيوزارتنفت،مديرانعاملوقتشركتهاي متن و نفت و گاز پارس و پيمانكاران تشكيل شد تا روند اجرايي فازهاي باقيمانده پارسجنوبي به دقت و با بررسي جزييات، پيگيري شود، عنوان داشت: بيبرنامگي در روند اجرا و نظارت بر پروژههاي پارسجنوبي تا به آنجا گسترش يافت//ه بود كه در يكي از جلس//ات ابتدايي، مدير يكي از شركتهاي پيمانكاري بدون رعايت مالحظات و شئونات اداري، شروع به پرخاشگري كرد و اين در حالي بود كه با وجود دريافت مبالغ هنگفتي از منابع مالي پروژه، تمايلي به پاسخگويي در قبال عقبماندگي از روند اجرايي پروژه نداشتكهالبتهباتفهيمشرايطجديدحاكمبروزارتنفت ازسويمسووالنحاضردرجلسه،ناگزيرازاصالحرفتارخود و عذرخواهي شد و به او تذكر داده شد كه روند بيبرنامه گذشته و هرج و مرج در پروژههاي صنعت نفت در دولت يازدهم بايد پايان پذيرد.

او با اشاره به اينكه با بررسيهاي دقيق انجام شده در هماناواخر2931 اعالمشدهبودكهصنعتنفتدربرنامه ششمتوسعه،نيازبه002 ميليارددالرسرمايهگذاريدارد، تصريحكرد:درتماميبخشهايصنعتنفتوبهتفكيك حوزههاي باالدست و پاييندستي نفت، گاز، پتروشيمي و پاالي//ش، انبوهي از پروژهها تعريف ش//دهاند كه تمام ش//ركتهاي ايراني و غيرايراني كه مدعي اجراي فاز 11 پارسجنوبي آن هم با شرايطي بهتر از شركتهاي معتبر بينالمللي همچون توتال هستند، درصورت برخورداري از توان مالي و اجرايي چرا پيشنهادهاي خود را به وزارت نفت ارائهنميكنندتااتفاقابهنيازهاياصليوبرنامههايبرزمين مانده صنعت نفت و كشور، پاسخ داده شود.

افكار عمومي منتظر شنيدن صداي زنگنه از خانهملت

سخنگوي پيشين كميسيون انرژي مجلس كه سابقه امضايسوالازمحموداحمدينژادرانيزبهدليلرفتارهاي غيرقانوني و بيتوجهي به اسناد باالدستي ازجمله قانون هدفمندكردن يارانهها در كارنام//ه خود دارد، با يادآوري فشارها و تهديدهايي كه از سوي افراد و نهادهاي مختلف دردولتدهمبرايپسگرفتنامضاينمايندگانخواستار طرح سوال از رييسجمهور وقت بودند، درخواست مجلس ب//راي حضور بيژن زنگنه در صحن علني مجلس و ارائه توضيح//ات درخصوص قرارداد با توتال را ازجمله حقوق قانوني نمايندگان مجلس و البته فرصت مناس//بي براي صنعت نفت برش//مرد و به انرژي امروز گفت: اگر قانون فصلالخطاب همه افراد و نهادها باش//د و تمام افراد خود را ملزم به پاس//خگويي بدانند، بسياري از فضاسازيهاي كنوني و مشكالت اساسي كشور از بين خواهد رفت زيرا بنا بر قانون موجود و تفسير شوراي نگهبان، قراردادهاي شركت ملي نفت ايران نهتنها ضرورتي براي تصويب در مجلس ندارد بلكه اعالم عمومي مفاد آن با قوانين و عرف بينالمللينيزمغايراستواگربرخيازنمايندگانخواستار تغييرقانونهستند،مسيروراهكارآن،اتفاقاازخودمجلس عبور ميكند و نيازمند اصالح قانون و نه هنجارشكني و فضاسازيهايسياسياست.

رييسهياتمديرههلدينگتاپيكوضمنمغتنمشمردن فرصت حضور زنگنه در صحن علني مجلس، آن را فرصتي كمنظير براي وزير نفت برشمرد تا با اعالن عمومي و صريح جفاهايي كه به صنعت نفت در دولت دهم وارد آمده است از واقعيتهاي گذشته و اين روزهاي صنعت نفت بهطور صري//ح پردهبرداري كند و صحبتها و ديدگاههاي خود را به س//مع و نظر نمايندگان مردم در مجلس برساند تا همچونانتخاباترياستجمهوري،افكارعموميدرجريان واقعيتهايجامعهقرارگيرند. قانونگراييبرايهمه! حسيني ضمن استقبال از هرگونه پيگيري و نظارت نمايندگان مجلس و ساير نهادهاي نظارتي در چارچوب قوانين و ضوابط جاري بر عملكرد دستگاههاي اجرايي از جمله وزارت نفت و پرهيز از تعميم ساليق شخصي به امور عمومي كشور تصريح كرد: اگر به اين موضوع باور داشته باشيم كه مجلس، همواره بايد در راس امور باشد، الزم است قانونگرايي نيز از خود نمايندگان مجلس شروع شود و نمايندگانيكهاصراربراعالمجزيياتوتصويبقراردادهاي شركتهايتابعهوزارتنفتدرمجلسدارند،ازطريقطرح اين موضوع را به تصويب برسانند تا يكبار براي هميشه به اين اختالفها كه نتيجهاي جز هدررفت منافع ملي و تخريب اعتماد عمومي ندارد، پايان داده شود و در غير اين صورت، ديدگاههاي شخصي و منافع حزبي را تحت عنوان دفاع از منافع ملي و عمومي مطرح نكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.