نفت و گاز جا ماندند

Jahan e-Sanat - - News -

آژانس بينالمللي انرژي اعالم كرد: سرمايهگذاري در شبكه برقرساني در سال 2016 براي اولين بار از صنعت نفت و گاز پيش افتاد.

به گزارش رويترز، آژانس بينالمللي انرژي در تازهترين گزارش خود اعالم كرد: سرمايهگذاري روي شبكه برقرساني در سال گذشته ميالدي براي اولين بار از سرمايهگذاري روي نفت و گاز پيشي گرفت و علت اصلي آن به كاهش قيمت انرژي برميگردد كه انگيزه س//رمايهگذاران را براي سرمايهگذاري بيشتر در حوزه نفت و گاز از بين برده است. در همين حال مجموع سرمايهگذاري در بخش انرژي در سال 2016 براي دومين سال متوالي با روند نزولي روبهرو شد و در مقايسه با سال 2015 با 12 درصد كاهش به 1/7 تريليون دالر رسيد.اين در حالي است كه سرمايهگذاري در بخش نفت و گاز در سال 2016 با 26 درصد كاهش به 650 ميليارد دالر رسيد و سرمايهگذاري در بخش توليد برق، پنج درصد روند كاهشي در مقايسه با سال قبل از آن را نشان ميدهد. همچنين به گفته مقامات اين نهاد بينالمللي، واكنش صنعت نفت و گاز به دوره طوالنيمدت كاهش بهاي نفت برميگردد كه منجر به كاهش چشمگير سرمايهگذاري در اين عرصه شده است ضمن اينكه سرمايهگذاري روي پيشرفت فناوري كاهش هزينه انرژيهاي تجديدپذير و نفت و گاز را به دنبال دارد. بر همين اساس آژانس بينالمللي انرژي برآورد كرد سرمايهگذاري در بخش نفت و گاز در سال جاري ميالدي با رشد سه درصد روبهرو شود كه از جمله داليل آن، رونق نفت شيل آمريكا و سرمايهگذاري روسها در خاورميانه است بر پايه اين گزارش، بهبود س//رمايهگذاري در بخش انرژي تجديدپذير و تخصيص بيشتر منابع مالي به شبكههاي برقرساني، سرمايهگذاري در برق را به بزرگترين حوزه سرمايهگذاري تبديل كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.