مذاكرات 200 ميليارد دالري ايران با خارجي ها

Jahan e-Sanat - - News -

توتال فرانسه و شركت نفت دولتي CNPC چين به تازگي يك قرارداد چند ميليارد دالري براي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي امضا كردهاند كه نخستين سرمايهگذاري خارجي در صنعت نفت ايران از زمان لغو تحريمهاي هستهاي در سال گذشته است.در همين حال اميرحسين زمانينيا، معاون وزير نفت در امور بينالملل در مصاحبه با شبكه CNN اظهار كرد: دولت ايران سرگرم مذاكره درباره پروژههاي نفتي به ارزش 200 ميليارد دالر با 27 شركت خارجي است و بعضي از اين قراردادها ممكن است به زودي امضا شود.زمانينيا به جان دفتريوس، دبير بازارهاي نوظهور CNN در حاشيه يك كنفرانس نفتي در استانبول تركيه گفت: ميتوانم به شما اطمينان دهم كه اين آخرين قرارداد نيست. شاهد امضاي قراردادهاي ديگري در چند هفته آينده خواهيم بود.زمانينيا اظهار كرد: ايران سرگرم مذاكره با شركتهايي در اروپا و آسيا از جمله PB، گازپروم و لوكاويل روسيه و پتروناس مالزي است. وي از هيچ شركت آمريكايي نام نبرد.لوك اويل درباره جزييات اين مذاكرات حاضر به اظهارنظر نش//د اما خاطرنشان كرد كه اين ش//ركت پيش از اين براي توسعه دو ميدان در ايران ابراز عالقه كرده بود. شركتهاي PB، گازپروم و پتروناس نيز در اينباره اظهارنظر نكردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.