قبولیتضمینمیشود!

Jahan e-Sanat - - News -

اميرحسين ميراسماعيلي- كنكور )به فرانس//وي (Concours نام آزموني است كه براي سنجش دانستههاي علمي داوطلب//ان ورود به دانش//گاهها در برخي كش//ورها مانند اي//ران، چي//ن، تركيه و كرهجنوبي برگزار ميشود. اولين كنكور در كشور ما سال 1348 برگزار شد و 47703 داوطلب در آن شركت كردند.

نكته قابل توجه اين است كه امسال در كنكوركارشناسي929 هزارو297 داوطلب ش//ركت كردند كه نسبت به سال گذشته ك//ه تعداد 860 هزار و 437 نفر بوده، تعداد داوطلبان حضور در دانشگاههاي سراسري افزايش 7/5 درصدي داشته است. همچنين داوطلبان كارشناسي ارشد امسال نيز نسبت به س//ال 95 رشد چمش//گير 13 درصدي داشتهاند. با توجه به كاهش رشد جمعيت در سالهاي اخير، چه دليلي باعث افزايش عالق//ه ديپلمهها به حضور در دانش//گاهها ش//ده اس//ت؟ بيش//ك افزايش روزافزون كالسهاي كنكور و تبليغ//ات پرزرقوبرق آنه//ا را ميتوان يكي از دالي//ل اصلي اين اتفاق برشمرد. اما آيا اين كالسها به اندازه ادعايشانبرايداوطلبانمفيدهستند؟ضمن اينكه اصال ادعاي برخي از اين آموزشگاهها مبني بر »تضمين قبولي در دانش//گاههاي سراسري« بر چه پايه و اساسي است؟ آيا به حواشي هر ساله فروش سواالت كنكور ربط پيدا ميكند؟ براي كنكاش بيش//تر در نوع فعالي//ت و برنامههاي اين كالسها به يكي از معروفترين آموزشگاههاي پايتخت سر زديم و پاي صحبت محصالن و اساتيدشان نشستي .م

حميدرض//ا 18 س//اله ب//ه خبرن//گار »جهانصنع//ت« ميگوي//د كه ب//ا اصرار خان//وادهاش در اي//ن آموزش//گاه ثبتنام ك//رده و از كنكوري كه چن//د روز پيش داده هم ناراضي است. او ميگويد: »يكي از معلمان دبيرستان ما در همين آموزشگاه تدريس ميكند و به اصرار او و فش//ار پدر و م//ادرم ثبتنام كردم. تنها كاري كه در اين آموزشگاه براي ما ميكنند برنامهريزي براي مطالعه دوباره كتابها تا كنكور است و چي//زي به دانشمان اضافه نميش//ود. خودم هم ميتوانستم برنامهريزي بهتري براي خودم داشته باشم اما خانوادهام به من اعتماد نداشتند و با برنامه اين آموزشگاه جلو رفت//م و حاال هم فك//ر نميكنم كه بتوانم در دانش//گاههاي سراس//ري تهران قب//ول ش//وم.« از او در م//ورد وعده اين آموزش//گاه در م//ورد قبولي صددرصد در دانشگاهها پرس//يديم كه پاسخ داد: »بله در ابتدا چنين چيزي ميگويند اما وقتي رتبهات باال بيايد ميگويند تو به حرف ما گوش ندادي و طبق برنامه جلو نرفتي در حاليكه من يكي از منظمترين محصالن اين آموزشگاه بودم.« از ميزان شهريه اين آموزشگاه پرسيديم و او از پرداخت چهار ميليون تومان گفت!

به سراغ يكي از مديران اين آموزشگاه رفتيم. وي در پاس//خ به س//وال خبرنگار »جهانصنعت« مبني ب//ر دليل دريافت چهار ميليون تومان از محصالن و چگونگي فعالي//ت اين آموزش//گاه پاس//خ داد: »ما كتابهاي متنوع مخصوص كنكور را براي اين دانشآم//وزان چاپ كرديم و بهترين اس//اتيد را اس//تخدام كردهايم. جدا از آن اس//اتيد حوزه برنامهريزي تحصيلي را نيز گردهم آوردهايم تا براي هر دانشآموزي با توجه به ميزان استعدادش برنامه خاصي را تا كنكور داش//ته باش//يم.« به او گفتيم دانشآموزي در همين آموزشگاه كه معدل خوبي هم در دبيرستان داشته نتوانسته با برنامهريزي شما به موفقيت برسد كه اين مدير آموزش//گاه از تنبل//ي آن دانشآموز گفت و صحبتهاي//ي در دفاع از كيفيت اساتيد آموزشگاهش...

استاد رياضي اين آموزشگاه فرد ديگري بود ك//ه پاي صحبتهايش نشس//تيم. او سيس//تم آموزش//ي اي//ن آموزش//گاه را اينطور تش//ريح كرد: »م//ا در ابتدا براي ه//ر دانشآموزي با توجه به زمان ثبتنام، ميزان اطالعات و اس//تعدادش برنامهريزي ميكنيم و س//پس به تدريس و نظارت بر رون//د يادگي//ري او ميپردازيم. اينكه يك آموزشگاه بخواهد براي تمام دانشآموزان تضمين قبولي صددرصدي در دانشگاههاي معتب//ر دولتي را بدهد قول گزافي اس//ت ام//ا معتقديم توانس//تهايم روند تحصيلي بس//ياري از محص//الن اين آموزش//گاه را متح//ول كنيم.« از او پرس//يديم محتواي كتابهاي منتشر شده توسط آموزشگاهها و انتشارات خصوصي از كجا تهيه ميشود و آيا نظارتي از سوي وزارت علوم يا وزارت آموزشوپروش روي اين كتابها وجود دارد كه گفت: »كتابها توس//ط اساتيد همين آموزش//گاه تهيه ميشوند و فكر نميكنم نيازي به نظارت از طرف وزارتخانهها باشد زيرا كيفيت كار و س//ابقه اين آموزش//گاه براي همه واضح و مشخص است و معلمان بس//ياري در دبيرستانها هم از كتابهاي كمك آموزشي ما استفاده ميكنند!«

به س//راغ يك//ي ديگر از دانش//جويان اين آموزش//گاه كه قرار است تا چند روز ديگر در كنكور ارش//د شركت كند رفتيم و دلي//ل ثبتنام و ميزان رضايتش از اين موسسه را پرسيديم. او به »جهانصنعت« گف//ت: »حقيقت ماج//را اين اس//ت كه من و خيلي از دوس//تانم براي دس//تيابي به س//واالت كنكور در اين آموزش//گاهها ثبتنام كرديم، وگرنه كتابهاي منتش//ر شده توسط اين آموزشگاه حاوي مطالب جديدي نيست و برنامه تحصيلي ارائه شده براي ما هم هماني اس//ت كه در تلويزيون و آموزش//گاههاي ديگر ميگويند. برخي از طراحان س//واالت كنكور ارشد در اين آموزشگاهها تدريس ميكنند و فكر ميكنم همين چيزهايي كه در كالسها روي آن تاكيد ميكنند در كنكور هم بيايد!«

از اين دانشجو پرسيديم كه از كجا ميداند اساتيد اين آموزشگاه واقعا طراحان سواالت كنكور 96 هستند؟ پاسخش اينگونه بود: »دوس//تان و آشناياني كه سالهاي قبل در اين آموزشگاه ثبتنام كردهاند به ما گفتهاند كه سواالت پاياني ارائه شده از سوي اساتيد با سواالت كنكور شباهت بسيار زيادي داشته و به همي//ن دليل خيالم تا حدودي راحت اس//ت. وقتي خود اساتيد بارها در كالسها اين مهم را عن//وان كردهاند و خود را طراح س//واالت كنكور معرفي ميكنند ديگر چرا بايد به حرفشان شك داشته باشيم؟ البته آنها به ما گفتند كه سواالت كنكور را هنوز طراح//ي نكردهاند اما همين كه بخشهاي مدنظرشان براي طرح س//وال كنكور را در چهار مدل مختلف تس//تي به م//ا دادهاند يعني تا حد زيادي خيالمان راحت است.« در حال صحبت با اين دانش//جو بوديم كه چند نفر ديگر هم به جمع ما اضافه ش//دند و صحبتهاي اين دانشجو را تاكيد كردند. حتي يكي از آنها گفت كه برخي كانالهاي تلگرامي كه س//واالت كنكور را فروختهاند توسط برخي از همين اساتيد آموزشگاهشان ساخته شدهاند!

دانشجوي قبلي در پايان صحبتهايش از پرداخ//ت هزينه 5/5 ميليون توماني به اين آموزش//گاه گفت و اينكه اگر سواالت كنكور هماني باشد كه فكرش را ميكند از پرداخ//ت اين مبلغ كامال راضي خواهد بود. ماجرا تاحدودي واضح و روشن است. يكي از ثبتنامكنندگان اين آموزشگاه از بياثر ب//ودن كالسها ميگويد و چندين نفر ديگر از اميد داشتنش//ان به دستيابي به س//واالت كنكور. اين همان آموزشگاه معروفي اس//ت كه تبليغاتش تمام شهر را پر كرده و در تلويزيون هم جايگاهي خاص دارد. در نتيجه ميتوان باز هم با قطعيت اي//ن واقعيت را تكرار كرد كه هدف اصلي از تاس//يس چنين آموزشگاههايي كسب درآمده//اي ميلي//اردي و ضرب//ه به نظام آموزش//ي كش//ور با در اختي//ار قراردادن سواالت كنكور به دانشجويانشان است.

حقيقتماجراايناستكهمنوخيليازدوستانمبرايدستيابيبهسواالت كنكور در اين آموزشگاهها ثبتنام كرديم، وگرنه كتابهاي منتشر شده از اين آموزشگاه حاوي مطالب جديدي نيست و برنامه تحصيلي ارائه شده براي ما هم هماني است كه در تلويزيون و آموزشگاههاي ديگر ميگويند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.