دولِتآنهاييكهادعايمعصوميتداشتندهمپرازاشكالبود

Jahan e-Sanat - - News - سالمت

ايلنا- وزير بهداش//ت در همايش معاونين سازمان غذا و داروي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور ضمن تشكر از تالشهاي دستاندركاران اين حوزه گفت: اقدامات انجام ش//ده در اين حوزه باعث آرامش و اميدواري مردم و به ويژه بيماران شده چراكه در اين چهار سال كمبودي احساس نشد البته نه اينكه مشكلي نبوده اما عذاب و رنجي كه مردم قبل از آغاز دولت يازدهم در حوزه دارو ميكشيدند، حل شده است. حداقل كار انجام شده اين بود كه كمبود اقالم دارويي بسيار كاهش يافت و اقالم دارويي به دو برابر افزايش پيدا كردند. ما در شروع كار حتي در زمينه واكسنهاي معمولي هم دچار مش//كل شده بوديم كه خوشبختانه با حمايتهاي مالي كه از افراد نيازمند شد، كمبودها تامين شد و همه اين اقدامات در سراس//ر كشور در 100 روز اول دولت يازدهم اتفاق افتاد. همچنيندرجهتكاهشوارداتوتوسعهصادراتحركتهاي خوبي انجام شد و در زمينه توجه به اقتصاد مقاومتي و توليد داروهاي جديد گامهاي موثري برداشته شد.

حس//ن هاش//مي با بيان اينكه هيچگاه نگفتهام كه ما عاري از نقد هس//تيم، افزود: آنهايي هم كه معصوم بودند در دولتش//ان مشكل وجود داشت اما ما معصوم نيستيم و قطعا اش//كاالتي در انجام كارها وجود دارد. انصاف حكم ميكند اگر عيبي وجود دارد از مس//ير قانوني عمل كنيم. حال اگر خيلي بزرگوار باش//يم اول به خود فرد اشكال را منتقل ميكنيم و اگر نه، به سازمانهاي نظارتي باالدستي ميگوييم. گويي برخي خودشان را فوق اين موارد ميدانند. متاسفانه روال زشتي در كشورمان رايج شده كه نه با دين، نه با انصاف، نه با اخالق و حتي نه با انسانيت سازگار نيست و آن روال اين است كه هر چه را تشخيص ميدهيم، سريعا اعالم ميكنيم. در دستگاه عدالتخانه ما هم برخوردي با اين موضوع نميشود. بهطوريكه وقتي در مناسبتي در خيابان به فردي كه مسووليت هم دارد بد و بيراه ميگويند، بايد به فكر اين باشيم كه چگونه آن را ثابت كنيم. اين موضوعات كار را براي مجريان كشور سخت ميكند.

وزير بهداشت در ادامه تصريح كرد: اين روزها صحبت از ماندن، رفتن يا آمدن است اما وقتي مسوولي با خودش ميگويد من از آبروي خانوادهام كه نميتوانم بگذرم براي چه مسووليت قبول كن//د؟ او ميتواند خودش را وقف كند اما نميتواند از خانوادهاش بگذرد. بنابراين اين كارها روال خوبي نيست و باعث ميشود كه افراد كمتوان كارهاي كشور را به دست بگيرند و تمامش ضرر است. متاسفانه اين اتفاقات را چندين بار تجربه كرديم و فكر ميكنم ديگر كافي است.

وي با بيان اينكه حوزه غذا و دارو در طرح تحول نظام سالمت كمحاشيه بود، گفت: خوشحاليم كه در اين روزهاي پاياني كمبود دارو و تجهيزات مردم را آزار نداده، هرچند برخي شيطنتهايي انجام دادند و تالش كردند اين اتفاق بيفتد. ما از چند اليه پشت پرده آن باخبريم اما اين كارها خيلي اثرگذار نبود. با توجه به ش//ناختي كه در اين حوزه پيدا ش//ده، در دولت دوم آق//اي روحاني بايد تصميمهاي استراتژيكتري در حوزه دارو بگيريم. بايد در دولت دوازدهم به داروهاي ژنريك، نوس//ازي صنع//ت دارو، توليد داخلي دارو، ش//ركتهاي دانشبنيان و ... توجه بيش//تري شود و توليدكنندگان و سنديكاي دارو بازارهاي بيشتري را مورد هدف قرار دهند. از طرف ديگر هم خريداران خدمت اعم از وزارت بهداشت و بيمه بايد استراتژيهاي مناسبي داشته باش//ند و عالوه بر كنترل قيمتها به موضوع كيفيت هم بپردازند و به مرغوبيت آنها توجه كنند.

وزير بهداشت با بيان اينكه صنايع دارويي همكاري خوبي با وزارت بهداشت داشتهاند، ادامه داد: اگر در دولت بعد صنعت دارويي كشور مورد بيتوجهي قرار گيرد، نميتوان آن را اداره كرد. در حالي كه خريدار عمده خدمت به طور مس//تقيم و غيرمستقيم دولت است اما براي پرداخت هزينهها تضميني وجود ندارد و صنايع داروسازي نميدانند قرار است پولشان را به چه ش//كل و چه زماني دريافت كنند. بعد از يك س//ال هم كه ميخواهيم پولش//ان را پرداخت كنيم به آنها اوراق ميدهيم و در نهايت دودش در چشم مردم ميرود. اگر اين اوضاع ادامه يابد ممكن است در كيفيت هم اثر بگذارد و درمان مردم با داروهاي مرغوب انجام نشود. كاركنان حوزه سالمت با چشم بازتر و سعهصدر بيشتر كار را ادامه دهند. البته بد و بيراه شنيدن هم پوستي كلفت ميخواهد و مهم اين است كه انسان به تكليفش عمل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.